Zaštićena područja

image

Geomorfološki spomenik prirode Grgosova spilja

image

Kozjanski regijski park

image

Krajinski park Ljubljansko barje

image

Nacionalni park Triglav

image

Nacionalni park Una

image

Notranjski regijski park

image

Park prirode Lonjsko polje

image

Park šuma Tepec – Palačnik

image

Posebni botanički rezervat Brežuljak kod Smerovišća

image

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina

image

Posebni rezervat šumske vegetacije Stupnički lug

image

Posebni botanički rezervat Cret Dubravica

image

Posebni ornitološki rezervat Jastrebarski lugovi

image

Posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec

image

Posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka

image

Posebni ornitološki rezervat Đol Dražiblato

image

Posebni ornitološki rezervat Jelas ribnjaci

image

Posebni rezervat šumske vegetacije Prašnik

image

Posebni rezervat šumske vegetacije Česma

image

Posebni rezervat šumske vegetacije Lože

image

Posebni rezervati Varoški lug

image

Specijalni rezervat prirode Obedska bara

image

Specijalni rezervat prirode Zasavica

image

Spomenik parkovne arhitekture Park oko dvorca Lužnica

image

Spomenik parkovne arhitekture Jastrebarsko – park oko dvorca

image

Spomenik prirode, skupina starih stabala hrasta lužnjaka u Drenovcima

image

Zaštićeno područje Jezero Trskovača

image

Značajni krajobraz Turopoljski lug

image

Značajni krajobraz Zelinska glava

image

Značajni krajobraz Odransko polje

image

Značajni krajobraz Gajna

image

Značajni krajobraz Jelas polje

image

Značajni krajobraz Pašnjak Iva

image

Značajni krajobraz Sunjsko polje

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu