ZNAČAJNI KRAJOBRAZ ODRANSKO POLJE

Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
Godina proglašenja: 2008.

Položaj


Značajni krajobraz Odransko polje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Grada Siska te općina Lekenik i Martinska Ves.

Glavne karakteristike područja su rijeka Odra i njezine poplavne nizine koje leže na nadmorskim visinima od 95 do 110 m. Rijeka Odra predstavlja okosnicu hidrološkog režima ovoga prostora. Odra pripada slivu rijeke Save, dugačka je 80 km, a površina slivnog područja iznosi 604 km2. Odransko polje predstavlja dio većeg retencijskog sustava obrane od poplava Srednje Posavlje, koje je važno, osim u obrani od poplava, i u procesu pročišćavanja voda iz vodotokova te su bitne u regeneraciji podzemnih voda.

Prema klasifikaciji krajobraza (Nacionalna strategija zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti) Odransko polje pripada krajobraznoj jedinici “nizinska područja sjeverne Hrvatske” s dvjema krajobraznim cjelinama:

  • agrarnog krajobraza u kojem se ističu poplavni travnjaci uz Odru i
  • prostrani kompleks nizinskih hrastovih šuma.

Povijest


Odransko polje je biološko raznolik krajolik oblikovan stoljetnim tradicionalnim gospodarskim aktivnostima, međusobno prepletenih ekosustava poplavnih nizinskih šuma, pašnjaka i livada, rijeke Odre i stajaćih voda, koji podržava održivi razvoj lokalnog stanovništva.

25.07.2006. godine zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode kao Značajni krajobraz.

Turizam


Na području Odranskog polja potiče se razvoj eko-etno-gastro turizma, biciklizma te ornitološkog turizma (promatranje ptica).

Prirodne vrijednosti


Ovo poplavno područje koje prima vodu s okolnih viših terena odlikuju mikroreljefni oblici koji uvjetuju nastanak različitih vlažnih staništa travnjačkih biljnih zajednica i šumskih zajednica ovisnih o režimu plavljenja, ali i nivou podzemne vode.

Na ovom području je zabilježeno 300-tinjak vaskularnih biljaka, od kojih se mogu izdvojiti neke navedene u Crvenoj knjizi i zaštićene su temeljem Zakona o zaštiti prirode i drugim zakonskim propisim. Među njima su osjetljive vrste kockavica (Fritillaria meleagris), kaćuni (Orchis morio, Orchis coriophora, Orchis tridentata); te ugrožena vrsta četverolisna raznorotka (Marsilea quadrifolia) i druge.

Od faune zabilježen je veći broj vodozemaca, gmazova, sisavaca, leptira i riba. Vlažne livade Odranskog polja predstavljaju značajno područje gniježđenja ptice kosca (Crex crex) u Hrvatskoj i Europi, a poplavne šume hrasta lužnjaka stanište su štekavca – (Haliaeetus albicilla). Odransko polje je međunarodno važno područje za ptice (kosca i štekavca), koje je proglašeno Natura 2000 područjem sukladno EU Direktivi o pticama.

Znamenitosti


U naseljima koja okružuju Odransko polje prisutna je dobro očuvana baština tradicionalne drvene gradnje kuća, farmi, i sakralnih objekata. Duboka povezanost između čovjeka i njegovog zavičaja vidljiva je u kulturnom krajobrazu koji se čini prirodnim, iako je rezultat stoljetnog suživota čovjeka i prirode. Kulturna baština uključuje i očuvane autohtone pasmine poput posavskog konja, turopoljske svinje i posavske guske. Pored toga, područje obiluje živim etnografskim nasljeđem - foklornom tradicijom i narodnim pjesmama, nošnjama i različitim festivalima.

Nepoznato o poznatome


Odra je s rijekom Savom povezana kanalom Sava-Odra, izgrađenim 1965. godine. Kanal služi za oslobađanje prekomjernih količina voda iz Save te na taj način sprječava poplavu uzvodnih urbanih područja, posebice grada Zagreba.


Područje je otvoreno za posjetitelje:


  • Radno vrijeme: bez vremenskog ograničenja, dostupno cijele godine.
  • Najava dolaska: za razgledavanje područja nije potrebna prethodna najava. Napomena: Projektom Natura SMŽ (u fazi provedbe do rujna 2020) radi se na Akcijskom planu upravljanja posjetiteljima te izradi posjetiteljske infrastrukture - vidikovca za promatranje ptica. Nakon dovršetka projekta bit će moguće, uz prethodnu najavu, obavljati promatranje ptica uz stručnog vodiča.
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u Odransko polje nalaze se rampe koje nisu zaključane lokotom, no potrebno ih je nakon ulaska i izlaska zatvarati radi stoke koja tamo obitava.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu