image

Tko smo mi

SavaParks Network - mreža zaštićenih područja sliva rijeke Save okuplja 22 institucije, predstavnike javnih ustanova, organizacija i udruženja za zaštitu prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Mreža je osnovana na Svjetski dan vlažnih staništa, 2. veljače 2015. godine te predstavlja platformu za razmjenu iskustava u zaštiti rijeke Save i njenih poplavnih područja. Potpisivanjem zajedničke Deklaracije, članovi Mreže preuzele su odgovornost za očuvanje bioraznolikosti na području sliva rijeke Save, te izrazile spremnost na prekograničnu saradnju u projektima održivog razvoja, zaštite prirodnog bogatstva i europskog kulturnog naslijeđa.

Naša misija je zaštititi ekološku i kulturnu baštinu slijeva rijeke Save kroz međusektorsku i prekograničnu suradnju.

Naša vizija je dugoročna harmonija između očuvane prirode i ljudi u slijevu rijeke Save.

Ako nas želite nešto pitati ili dati savjet, rado ćemo vas saslušati!

EuroNatur je njemačka nevladina organizacija koja se brine za europsku prirodnu baštinu od 1987. Godine te se zalaže za povezivanje prirode i ljudi u mirnoj Europi.
EuroNatur je međunarodna organizacija čija je misija očuvati europsku prirodnu baštinu u svim njenim raznolikostima i zaštititi dragocjene prirodne i kulturne krajolike u Europi.
Zajedno sa mrežom partnera diljem Europe EuroNatur donosi rješenja koja omogućuju  ljudima da žive i rade u skladu s prirodom.
Projekti organizacije prihvaćeni su u svim regijama jer se putem njih uspješno primjenjuju održive ideje, a provjereni pristup provedbi uključuje:
 • povećanje znanja provođenjem znanstvenih istraživanja
 • zaštitu prirodnih vrijednosti, vrsta i ekosustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • stvaranje uvjeta za prihvaćanje koncepata zaštite prirode kod donositelja odluka i u lokalnim zajednicama
 • održavanje  dugoročne veze s mrežom partnerskih organizacija iz cijele Europe
Dugoročan cilj organizacije je Europa koja je dom rijekama koje neometano teku, netaknutim šumama i raznolikim kulturnim krajolicima te Europa koja nudi dovoljno prostora za divlje životinje i ptice selice unutar  različitih ekosustava.

Kontakti:
Westendstraße 3, 78315 Radolfzell, Njemačka
+49 7731 92 72 0
info@euronatur.org  
https://www.euronatur.org/

Kontakti:
Ljubljanskacesta 27, SI-4260 Bled, Slovenija
+386 4 578 0200
www.tnp.si

Javnu ustanovu Park prirode Ljubljansko barje osnovala je u srpnju 2009. Vlada Republike Slovenije kao javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode Ljubljansko barje. Upravljanje Parkom prirode Ljubljansko barje te zaštićenim područjem Ljubljansko barje kao dijelom europske mreže Natura 2000 podrazumijeva očuvanje prirode, kontrolu, komunikaciju i suradnju s dionicima te podizanje svijesti, promoviranje održivog upravljanja resursima i održivog razvoja te upravljanje područjem koje se nalazi na popisu UNESCO-ove svjetske kulturne baštine (sojenice).

Kontakti:
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, Slovenija
+386 (0)8 20 52 350
http://www.ljubljanskobarje.si/

Notranjski regionalni park osnovan je s ciljem održavanja, zaštite i otkrivanja prirodnih i kulturnih vrijednosti tog područja. Prvi i najvažniji prioritet je zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti. Organizacija brine za podizanje svijesti javnosti o lokalnoj kulturi i zaštiti okoliša te potiče inovativan i održiv turistički razvoj regije. Misija organizacije je postati najuspješniji slovenski regionalni park i svjetski poznato zaštićeno područje, na ponos lokalnom stanovništvu

Kontakti:
Tabor 42, 1380 Cerknica, Slovenija
+386 1 709 06 36
+386 1 709 36 36 (TI
https://www.notranjski-park.si/

Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, Slovenija
+386 3 800 71 00
www.kozjanski-park.si
kozjanski-park@kp.gov.si

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je tijelo državne uprave odgovorno za upravne i stručne poslove koji se odnose na opću i sektorsku politiku zaštite okoliša i prirode, gospodarenje otpadom, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, zaštitu ozonskog sloja, očuvanje kvalitete zraka, očuvanje kakvoće mora i zaštitu tla, razvoj i održivost energetskog sustava, upravljanje vodnim gospodarstvom i zaštitu mora te međunarodnu suradnju, EU poslove i EU fondove.
Težište rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.  
Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.
Pod nadležnošću Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode i javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Kontakti:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 (0)1/3717-111
https://mzoe.gov.hr/
Područje Zagrebačke županije karakterizira bogatstvo prirodnih resursa, u kojem se ističu šume, močvarni prostori, krški fenomeni te velika raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Zaštićena područja zauzimaju čak 37.690 ha što je 12,2% površine Zagrebačke županije. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ustanova je za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije. Svrha našeg djelovanja upravljanje je zaštićenim područjima u smislu zaštite, održavanja i promicanja te osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Ako ste zaljubljenici u prirodu, aktivni odmor i rekreaciju, zaštićeni predjeli Zagrebačke županije mjesto su koje morate posjetiti. Plava žaba, biljka mesožderka, orao štekavac, crna roda, kockavica i ostale posebne vrste s nestrpljenjem vas očekuju…
Zagrebačka županija, popularno zvana i „zagrebački zeleni prsten“, okružuje grad Zagreb prirodnim ljepotama, atraktivnim lokacijama i raznolikošću kakvu ima malo glavnih gradova u svojoj neposrednoj blizini. Idealna je izletnička destinacija, koja je uspjela spojiti suvremeni urbanizam te očuvati prirodne i kulturne vrijednosti. Dođite, upoznajte bogatstvo netaknute prirode i uživajte u prekrasnim, zaštićenim, čarobnim i neotkrivenim zaštićenim područjima.

Kontakti:
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, Hrvatska
+385 (0)1 6111-552
info@zeleni-prsten.hr
https://zeleni-prsten.hr

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. S radom je počela 1998. godine. Uprava Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje smještena je u selu Krapju, a u naseljima Čigoč, Repušnica, Krapje i Osekovo nalaze se posjetiteljski centri.  

Djelatnost ustanove uključuje zaštitu, održavanje, očuvanje, korištenje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite i očuvanja njegovih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Ustanova osigurava i neometano odvijanje prirodnih procesa te održivo korištenje prirodnih dobara. Zadužena je za nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području.

Misija ustanove je osigurati opstanak lokalnog stanovništva na ruralnom području Parka prirode Lonjsko polje kao važan preduvjet očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti kroz ugrađivanje strateških ciljeva upravljanja u podzakonske dokumente ustanove, regionalne i lokalne samouprave te dokumente upravljanja prirodnim resursima.

Kontakti:
Krapje 16, 44324 Jasenovac, Hrvatska
+385(0)44/611-190
info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti koje obuhvaćaju zaštićena područja, svojte i geološku baštinu. Ustanova ima pod upravom 7 zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže Natura 2000.

Kontakti:
Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
+385 35 409 043 ili +385 35 409 042
www.natura-slavonica.hr
Brodsko ekološko društvo (BED) osnovano je 19.05.1989. godine u Slavonskom Brodu i jedno je od najstarijih organizacija civilnog društva u RH koje djeluje na području zaštite prirode i okoliša. BED je jedinstveni primjer udruge kojoj je nakon inicijative zaštite pašnjaka Gajne i njenog proglašenja zaštićenim područjem davne 1990. povjeren nadzor nad mjerama i uvjetima zaštite prirode. Tada pod imenom zaštićeni krajolik, a danas značajni krajobraz Gajna, primjer je kako uz jasnu viziju, duboku posvećenost i upornost aktera iz lokalne zajednice sektori zaštite prirode, poljoprivrede i obrane od poplava mogu uspješno koegzistirati. Projekt financiran sredstvima EU-a koji je završio 2009. BED je pretvorio u desetogodišnji program očuvanja biološke raznolikosti putem uzgoja izvornih pasmina na Gajni i osnovao jedinu organiziranu pašnjačku zajednicu na prostoru Republike Hrvatske.  BED je član mnogih nacionalnih i međunarodnih mreža, aktivan na temu upravljanja zajedničkim dobrima, očuvanju prirodne i kulturne baštine, educiranju, potpori civilnom društvu, lobiranju i zagovaranju te u međusektorskoj suradnji i radu s volonterima.
Kontakti:
Trg hrvatskog proljeća 1, 35 000 Slavonski Brod, Hrvatska
tel: 035 445 421
bed@bed.hr
www.bed.hr

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) osnovano je 1995. godine. Ono je pravni nasljednik Društva za zaštitu, promatranje i proučavanje ptica Hrvatske, najstarije hrvatske udruge za zaštitu ptica i prirode, koja je osnovana još davne 1986. godine. Društvo je osnovano s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja zaštite ptica i njihovih staništa, ali i zaštite sveukupne biološke raznolikosti i prirode u Republici Hrvatskoj. Društvo objedinjava i koordinira rad ornitologa, zoologa i ljubitelja ptica i prirode na istraživanju i zaštiti autohtonih vrsta divljih životinja, prvenstveno ptica, njihovih staništa, kao i cjelokupne prirode Republike Hrvatske i njezine biološke raznolikosti. Svoje ciljeve i zadatke ostvaruje djelovanjem na znanstvenom, stručnom, obrazovnom i izdavačkom području.
Jedna od glavnih djelatnosti Društva je promatranje ptica i njihovo znanstveno istraživanje putem projekata inventarizacije (kartiranja) ili praćenja stanja (monitoringa) njihovih populacija. Rezultati istraživanja se objavljuju u domaćim i stranim znanstvenim časopisima ili u vidu posebnih izvještaja.
Društvo izdaje svoj časopis „Trogolodytes“ koji sadrži znanstvene i stručne radove, kao i niz promotivnih i edukacijskih brošura koje nastaju kao rezultat projekata koji se provode.
Svoje djelovanje Društvo temelji na provedbi projekata financiranih iz domaćih i europskih fondova, donacija i zaklada te kroz suradnju sa zaštićenim područjima.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske, ali sudjeluje i u provedbi međunarodnih projekata važnih za zaštitu ptica i prirode.

Kontakti:
Gundulićeva ulica 19a, 31 000 Osijek, Hrvatska
+385 95 523 09 44  
tibor.kopacki.rit@gmail.com
http://ptice.hr/

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76.stavak 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05).
Javna ustanova započela je s radom 01. ožujka 2008. godine. Obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.
Javna ustanova  svoju djelatnost obavlja kroz sljedeće aktivnosti:
 • zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • suradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom
 • edukacija i interpretacija
 • posjećivanje i promocija
Javna ustanova  također provodi aktivnosti na pripremi i provedbi projekata, praćenju vrsta, spašavanju i zbrinjavanju  ozlijeđenih strogo zaštićenih vrsta.

Kontakti:
Trg Vinkovačkih jeseni 1, Vinkovci, Hrvatska
032/308-840
http://www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima
Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. iz Bihaća obavlja poslove zaštite, održavanja i promicanja Nacionalnog parka radi zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog tijeka prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih resursa, te nadzire provedbu uvjeta i mjera zaštite prirode.
Park se prostire na površini od 19 800 hektara koje posjetitelji mogu istražiti pješice, biciklom, spuštanjem niz rijeku Unu brodom ili kajakom. Nacionalni park Una raj je za ljubitelje aktivnog turizma, prirode i adrenalina, kao i sportskog ribolova - mušičarenja.
Najveća atrakcija Parka su kanjonska rijeka
Una i njeni slapovi: Štrbacki buk,  najspektakularniji i najljepši vodopad u BiH, gdje voda pada s visine od 24,5 m; te 54 metra visok Milančev buk u Martin Brodu preko kojeg se prelijeva oko 63 kubika vode u sekundi.

Atrakcije parka:
 • Više od 170 različitih vrsta biljaka
 • Oko trideset vrsta riba
 • Čovječja ribica u slivu rijeke Une
Kontakti:
Bosanska 17D, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina
+387 37 221 528, +387 37 222 255
info@nationalpark-una.ba
http://nationalpark-una.ba/bs/

Centar za životnu sredinu je organizacija koja ima fokus na okolišna pitanja od svog osnutka 1999. godine. Cilj organizacije je podići svijest i svojim aktivnostima doprinijeti očuvanju okoliša.
Danas je Centar za životnu sredinu prepoznat kao organizacija koja pokušava na razuman i aktivan način utjecati na relevantne javne politike, podizati svijest javnosti o pitanjima zaštite okoliša i ostvariti konstruktivnu suradnju s drugim udrugama, mrežama, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Kontakti:
Miše Stupara 5, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 433 140
info@czzs.org
http://www.czzs.org

Republički zavod za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine republička je upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Rad Zavoda organiziran je u tri unutarnje ustrojstvene cjeline: Odjel za kulturnu i povijesnu baštinu, Odjel za prirodnu baštinu i Odjel za zajedničke poslove.
Odjel za prirodnu baštinu bavi se zaštitom i očuvanjem prirode te biološkom, geološkom i krajobraznom raznolikošću kao dijelom okoliša. To područje definirano je Zakonom o zaštiti prirode prema kojem Zavod obavlja profesionalne djelatnosti zaštite prirode i prirodnih resursa. Poslove iz područja zaštite prirode obavlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i ekologije, dok poslove iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave obavljaju njihova tijela.
Stručne djelatnosti zaštite prirode i prirodnih resursa koje provodi Institut su: prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrijednostima, praćenje stanja i procjena očuvanja prirode i stupnja ugroženosti, izrada studija zaštite, priprema prijedloga za preliminarnu zaštitu područja, vođenje registara zaštićenih prirodnih dobara pojedine elemente geološke, biološke i krajobrazne raznolikosti, osiguravanje uvjeta za radove na zaštićenim prirodnim dobrima i obavljanje stručnog nadzora predloženim mjerama, pružanje stručne pomoći upraviteljima zaštićenih prirodnih dobara i drugih subjekata zaštite prirode, određivanje uvjeta i mjera zaštite prirode i prirodnih vrijednosti i provedba prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim aktivnostima koje utječu na prirodu, organizacija i provedba obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode, sudjelovanje u provedbi ratificiranih međunarodnih sporazuma o zaštiti prirode te razvoju osnova valorizacije prirodne baštine na području jedinice lokalne samouprave.

Kontakti:
 Vuka Karadžića 4/VI, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 247 419
sekretarijat@heritage.gov.rs
http://nasljedje.org/
Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta je mala organizacija  koja se bavi proučavanjem i predstavljanjem biološke raznovrsnosti, kao i procjenom njegove ugroženosti i prijedlozima mjera zaštite kroz održivi razvoj.   
Glavni ciljevi udruge su znanstveno istražiti i popularno predstaviti javnosti objektivno stanje prirode te spriječiti njeno uništavanje putem predlaganja mjera zaštite prirode i poticanja djelatnosti koje imaju pozitivne efekte na ugrožene divlje vrste i njihova staništa.

Aktivnosti:
 • Popisivanje vrsta vrijednih područja ili istraživanja biologije vrsta (većinom terensko proučavanje ptica, riba, sitnih sisavaca, insekata)
 • Akcije praktične zaštite vrsta i staništa (postavljanje umjetnih gnijezda za ptice, akcije uređenja i čišćenja, pošumljavanje, prihranjivanje divljih životinja, spašavanje i rehabilitacija divljih životinja i sl.)
 • Priprema inicijativa, mišljenja, prijava i drugih pravnih radnji sa ciljem zaštite područja i vrsta
 • Organiziranje predavanja, radionica, izleta, izložbi, objava publikacija i drugih medijskih sadržaja te provedba društvenih aktivnosti na temu prirode   

Kontakti:
 Brace Potkonjaka br 16, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 +387 66 783 051
www.dizb.org

Pokret gorana Sremska Mitrovica nevladina je i neprofitna organizacija koja djeluje kao udruženje građana te je ogranak organizacije Pokret Gorana Srbije, osnovane 1960. godine.
Neke od osnovnih zadataka Pokreta gorana su proizvodnja sadnog materijala drveća, grmlja i hortikulturnog materijala (rasadnik) kao i pošumljavanje, obrazovanje i zaštita okoliša (zaštita prirode), a u slučaju Pokreat gorana Sremska Mitrovica i upravljanje zaštićenim područjem. Prioriteti Pokreta gorana Sremska Mitrovica su upravljanje zaštićenim područjem i obrazovanje. Do 2010. godine (kada je ugašen) u rasadniku je proizvedeno oko 1.500.000 sadnica koje su besplatno podijeljene građanima Mitrovice i Srema, školama i svima ostalima koji su izrazili potrebu za istima.
Pokret gorana Sremska Mitrovica povremeno organizira akcije pošumljavanja i druge aktivnosti uređenja i sanacije okoliša. Formalno članstvo ne postoji, već su to svi oni koji se odazovu na sam dan akcije ili na bilo koju drugu organiziranu aktivnost, kao što su primjerice edukativne radionice za učenike i seminari za učitelje u školama i na terenu.

Kontakti:
Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
+381 22 614300
http://www.zasavica.org.rs
zasavica@zasavica.org.rs

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode stručna je ustanova koja na području AP Vojvodine obavlja aktivnosti zaštite prirode i prirodnih dobara.
Osnovana je 1966. godine, a 1992. godine postaje dio Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao odjel u Novom Sadu. Od 2010. godine ponovo je prerastao u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nastavljajući  kontinuitet rada na zaštiti prirode u AP Vojvodini više od 50 godina.

Djelatnost instituta:
 • praćenje stanja i procjena očuvanja prirode i stupanj njene ugroženosti
 • izrada studija zaštite i prijedloga zakona koji se odnose na zaštitu prirode
 • zaštita biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti
 • itručni nadzor u zaštićenim područjima
 • utvrđivanje uvjeta i mjera zaštite prirode u prostornom uređenju i drugoj dokumentaciji
 • suradnja s donositeljima odluka, lokalnom samoupravom i nevladinim organizacijama
 • organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode organiziranjem izložbi, seminara, predavanja itd .
 • održavanje baze podataka u području zaštite prirode
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih odredbama Zakona o zaštiti prirode

Osnovni ciljevi zaštite prirode:
 • povećanje zaštićenih područja (zaštićena područja, staništa) do 15% područja AP Vojvodine
 • osnivanje nacionalne ekološke mreže
 • uspostavljanje mreže Natura 2000
 • očuvanje i poboljšanje populacija strogo zaštićenih vrsta
 • poboljšanje stanja biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti
 • edukacija i promocija zaštite prirode
 • jačanje prekogranične suradnje

Institut ima 44 zaposlenika koji rade u dva sektora, Sektor za zaštitu prirode i Sektor za pravne i financijske poslove

Kontakti:
Radnička 20a, Novi Sad, Srbija
+381 21 4896301
novi.sad@pzzp.rs
http://www.pzzp.rs/rs/sr/

Javno poduzeće (JP) „Vojvodinasume“, osnovano je 2002. godine kao društvo za gospodarenje šumama. Na teritoriji pokrajine Vojvodine upravlja soko 130.000hektara šuma i šumskog zemljišta. Poduzeće integrira administrativne i upravljačke funkcije te funkcije povezane s komercijalnom proizvodnjom u šumarstvu, lovstvu i drugim domenama. Zapošljava oko 1400 ljudi, a od 2008. ima FSC certifikat. JP „Vojvodinasume“ upravlja sa 17 zaštićenih područja (među ostalim 5 posebnih rezervata prirode) i koristi resurse 19 zaštićenih područja na ukupno više od 86.000,00 ha šuma i šumskog zemljišta.

Aktivnosti poduzeća:
 • Uzgoj, zaštita i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog sjemena i sadnog materijala te sadnja šuma
 • Optimalno korištenje šuma, proizvodnja šumskih proizvoda i drugih proizvoda šumskih površina, korištenje šuma u rekreacijske svrhe, proizvodnja drva i drugi načini iskorištavanja šuma.
 • Turizam i ugostiteljstvo.
 • Istraživanje, razvoj, savjetovanje, upravljanje i izdavačka djelatnost.
 • Projektiranje građevinskih objekata, obavljanje poslova prostornog uređenja i geodetskih radova za posebne namjene.
 • Dizajn projekata i programa te priprema osnova za upravljanje šumama.
 • Obavljanje stručnih poslova u šumama privatnih vlasnika.
 • Inozemna trgovina.
 • Poboljšanje i korištenje opće funkcije šuma.

Kontakti:
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija
+38121431144
www.vojvodinasume.rs
Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša pokriva prostorno planiranje i različita područja zaštite okoliša na razini Autonomne pokrajine Vojvodine. Odgovoran je za praćenje kakvoće okoliša i informacijski sustav, inspekcijsku kontrolu važnu za primjenu propisa i sprječavanje nekontroliranog zagađenja okoliša, zaštitu prirodnih resursa i biološke raznolikosti, uključujući upravljanje ribarskim fondom, integrirano sprječavanje i kontrolu onečišćenja i gospodarenje otpadom, odobrenje procjene utjecaja na okoliš postrojenja i radova itd. Tajništvo se također bavi aktivnostima vezanim uz prostorno planiranje na razini pokrajine. Kvalitetna suradnja s brojnim partnerima ostvarena je provedbom niza nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i suradnjom sa svim institucijama i organizacijama koje se bave određenim pitanjima zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Kontakti:
16 Mihajlo Pupin Blvd, 21 000 Novi Sad, Srbija
+ 381 21 487 4719
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
ekourb@vojvodina.gov.rs
Turistička organizacija općine Ruma je neprofitna vladina organizacija koja se bavi razvojem i promidžbom turističkih vrijednosti i potencijala općine Ruma i područja Srema (Republika Srbija). Organizacija je iznimno aktivna u ostvarivanju svojih ciljeva u pogledu promidžbe povijesnog, prirodnog i kulturnog nasljeđa putem odgovornog gospodarenja i određivanja prioriteta. Od 2011. godine i proglašenja jezera Trskovača zaštićenim područjem, organizacija je aktivna u polju zaštite okoliša i upravljanja zaštićenim područjem nakon što ju je lokalna uprava zadužila za brigu o ovom zaštićenom staništu.

Kontakti:
Glavna 172, Ruma, Republika Srbija
+381 22 470 655
ruma.too@gmail.com
www.rumatourism.com

Pročitaj više

image

Projekti

Otkrijte što radimo

Pročitaj više
image

Karta zaštićenih područja

Otkrijete ljepotu koja vas okružuje

Pročitaj više
image

Video galerija

Otkrijte našu ljepotu

Pročitaj više

OTKRIJTE ČAROBNU PRIRODU KOJA VAS OKRUŽUJE

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu