Vodeća načela pri očuvanju prirode, obnovi rijeka, sprečavanju poplava i održivom regionalnom razvoju

Download
image
Vodeća načela pri očuvanju prirode, obnovi rijeka, sprečavanju poplava i održivom regionalnom razvoju

Glavna svrha ovih Vodećih načela je pružanje proaktivnih smjernica za očuvanje prirode, obnovu rijeka i poplavnih područja, prilagodbu klimatskim promjenama i održivi regionalni razvoj uz rijeku Savu i njezine pritoke. Ova načela definiraju minimalne standarde koje bi trebala priznati ministarska tijela, agencije za planiranje i upravu. Nadalje, načela pružaju okvir za usklađivanje uporabe prirodnih resursa u zaštićenim područjima rijeke Save i uz njih , te u područjima rijeka i poplavnim područjima koja još nisu zaštićena.

Vodeća načela definiraju zajedničke radne prioritete članova mreže SavaParks:
I. Vodeća načela za zaštitu prirode
1. Hidromorfološka dinamika
2. Povremene poplave
3. Tradicionalno i ekstenzivno korištenje zemljišta

II. Vodeća načela za sanaciju rijeka i poplavnih područja te prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena
1. Sanacija rijeka i poplavnih područja radi zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti i kulturne baštine
2. Sanacija rijeka i sliva rijeka zbog prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena te upravljanja rizikom od poplava

III. Vodeća načela za održivi razvoj
1. Zaštita prirodne, kulturne i povijesne baštine
2. Strategije upravljanja i razvoja
3. Tradicionalno korištenje zemljišta i srodni proizvodi
4. Odgovorni turizam temeljen na prirodi i kulturi


©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu