Pomembna krajina Sunjsko Polje

Varstvena kategorija: pomembna krajina
Leto razglasitve: 2013

Lokacija

Pomembna krajina Sunjsko polje s skupno površino 20.270,25 ha leži v Sisaško-moslavaški županiji na desnem bregu reke Save, na območju mesta Sisak ter občin Sunj, Hrvaška Dubica in Jasenovac, vključuje območje ob reki Sunji in njenih pritokih.

Sunjsko polje skupaj z območjem naravnega parka Lonjsko polje tvori ekološko celoto in je kot takšno del območja ekološkega omrežja Natura 2000 - ohranitveno območje, pomembno za ptice "Donja Posavina".

Zgodovina

Sunjsko polje je bilo 2. oktobra 2013 razglašeno za pomembno krajino z namenom ohranjanja naravnih vrednot, ki jih ima in ki se že stoletja ohranjajo skozi sobivanje človeka z naravo oziroma z uporabo Sunjskega polja za kmetijstvo, živinorejo in gozdarstvo, kar je ustvarilo pogoje za razvoj številnih ekosistemov in pozneje prihod številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Turizem

Na območju Odranskega polja se spodbuja razvoj eko-etno-gastro turizma, kolesarjenja in ornitološkega turizma (opazovanje ptic).

Naravne vrednote

Na območju Sunjskega polja se izmenjujejo poplavni gozdovi doba, črne jelše in ostrolistnega jesena - 50%, mokri in mezofilni travniki, nitrofilni travniki in pašniki pa predstavljajo preostalih 50% površine. Živina, ki jo vzrejajo na tradicionalen način, vzdržuje travniško vegetacijo in preprečuje zaraščanje pašnikov. Govedoreja pogojuje tudi košnjo teh travnikov zaradi zimskega krmljenja živine v hlevih.

Na ta način se vzdržujejo travniki, ki so tudi pomemben življenjski prostor strogo zaščitenih in /ali ogroženih vrst ptic - kosca (Crex crex) in močvirskega lunja (Cyrcus pygargus). Poplavni gozdovi tega območja so pomemben življenjski prostor malega klinkača (Aquila pomarina), orla belorepca (Haliaeetus albicilla), črne štorklje (Ciconia nigra), srednjega detla (Dendrocopos medius) in belovratega muharja (Ficedula albicolis).

Sunjsko polje leži znotraj ekološkega omrežja Natura 2000 kot ohranitveno območje, pomembno za vrste in habitate - HR2000420 Sunjsko polje ter kot ohranitveno območje, pomembno za ptice - HR1000004 Donja Posavina.

Znamenitosti

Sunjsko polje z vsemi dosedanjimi vsebinami je območje mednarodnega pomena in zahteva posebno skrb in pozornost pri nadaljnjem upravljanju. Izrazite krajinske vrednosti tega območja so pogojene z dinamično izmenjavo prostornih pašnikov z živino, gozdov in vasi z ohranjeno tradicionalno arhitekturo lesenih posavskih hiš. Poleg tega je območje bogato z živo etnografsko dediščino – s folklorno tradicijo in z ljudskimi pesmimi, nošami in različnimi festivali. Pašniki so izjemno pomembni za ohranjanje ekstenzivne živinoreje, ki je pomembna tradicionalna gospodarska dejavnost lokalnega prebivalstva. Združenje rejcev posavskih konj skrbi za ohranitev ogrožene avtohtone pasme tega kraja.

Neznano o znanem

Na območju Sunjskega polja je manjše območje Dražiblato (20,63 ha), zavarovano v šestdesetih letih kot poseben ornitološki rezervat.

Območje je odprto za obiskovalce:

  • Delovni čas: brez časovne omejitve, na voljo vse leto.
  • Najava prihoda: za ogled območja predhodna najava ni potrebna. Opomba: Projekt Natura SMŽ (v fazi izvedbe do septembra 2020) pripravlja akcijski načrt za upravljanje obiskova in razvoj infrastrukture za obiskovalce - opazovalnice za opazovanje ptic. Po zaključku projekta bo mogoče s predhodnim obvestilom opazovati ptice s strokovnim vodnikom.
  • Dodatne pomembne informacije: na vhodih v gozdna območja pomembne krajine Sunjsko polje, ki jih upravljajo Hrvatske šume d.o.o., obstajajo zapornice, ki so lahko zaklenjene s ključavnico.

To območje upravlja Javni zavod za upravljanje zavarovanih območij narave Sisaško-moslavaške županije

  • Naslov: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača, Hrvaška
  • Telefonska številka: +385 44 679122
  • Povezava na uradno spletno stran: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu