POMEMBNI KRAJINSKI PAŠNIK IVA

Uradno ime: Pašnjak Iva
Varstvena kategorija: pomembna krajina
Leto razglasitve: 2010.

Lokacija

Pašnik se nahaja v bližini vasi Gorice, 14 km jugozahodno od Nove Gradiške.

Zgodovina

Pašnik Iva je državno zemljišče, ki ga danes uporabljajo lokalni rejci konj, predvsem avtohtone pasme konj posavcev, in krav. Leta 2010 je bil zavarovan na pobudo občine Dragalić, Brodsko-posavske županije in Javnega zavoda Natura Slavonica.

Turizem

Pašnik Iva nima veliko obiskovalcev. Skupin kolesarjev je vedno več, na terenske ure in izlete prihajajo tudi učenci lokalnih šol. Ivo običajno obiščejo skupine, katerih glavni cilj je Prašnik.

Naravne vrednote

Območje obsega 268 hektarjev poplavnih nitrofilnih pašnikov, ki so na južni, zahodni in vzhodni strani obrobljeni s poplavnim gozdom doba, na severu pa z obdelovalnimi kmetijskimi parcelama v vasi Gorice (občina Dragalić) Pašnik je naravni zadrževalnik, v katerega se vode Save pri visokih vodostajih pretakajo skozi kanale Trnava in Draževac. Prav to je skupaj s tradicionalnim načinom rabe prostora vzrok za naravne in krajinske vrednote pašnikov Iva. Pašnik Iva je namreč ob dolgih poplavah pomembno območje za drstitev rib donavskega porečja, po umiku vode v strugo pa živina, ki jo lokalno prebivalstvo pripelje sem na pašo (konji, govedo in prašiči), vzdržuje mokra travišča. Ta v posavskem delu Hrvaške vse bolj ogroža zaraščanje zaradi depopulacije območja in opuščanja tradicionalne živinoreje. Tradicionalni način živinoreje vzdržuje travniško vegetacijo, preprečuje zaraščanje pašnikov in širjenje invazivnih vrst. Del travniških površin kosijo za krmo živine, s čimer se vzdržujejo mokri travniki tega zavarovanega območja.

Na Ivi so zabeleženi naslednji habitati: stalni vodotoki, mokri, nitrofilni travniki in pašniki ter sestoji amorfe. Največjo vrednost predstavljajo mokri nitrofilni travniki in pašniki, saj so na evropski ravni ogroženi in zavarovani z Bernsko konvencijo (Resolucija 4) in tudi s posebnim pravilnikom v Republiki Hrvaški. Tu najdemo travnike gozdne ali divje potočarke in plazeče rosulje (As. Rorippo-Agrostidetum stoloniferae (M. Moor 1958) Oberd. Et Th. Müller 1961), za katere so značilne rastline divja potočarka Rorippa sylvestris, plazeča šopulja Agrostis stolonifera, kodrastolistna kislica Rumex crispus, britanski oman Inula britanica, polaj Mentha pulegium, plazeči petoprstnik Potentilla reptans ter travnike detelje in plazeče rosulje (As. Trifolio-Agrostidetum stoloniferae Marković 1973), za katere so tipične rastline bonnanijeve detelje Trifolium fragiferum subsp. bonannii, plazeča šopulja Agrostis stolonifera, polaj Mentha pulegium, plazeča detelja Trifolium repens.

Amorfa Amorpha fruticosa je tujerodna invazivna rastlina, ki se širi in ogroža avtohtono travniško rastlinstvo, saj na paši ni dovolj goved. Sestoje amorfe je treba odstranjevati mehanično in s tradicionalno pašo živine na Ivi.

Pašnik Iva je del območja za varstvo ptic Donja Posavina (HR1000004) evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Na Ivi je mogoče videti konje avtohtone hrvaške pasme posavski konj. Konje redijo rejci iz okoliških vasi.

Znamenitosti

Leta 2018 so na pašniku Iva zgradili opazovalnico za obiskovalce. Zgrajena je bila v obliki vojaške opazovalnice iz časa Vojne krajine. Projekt je sofinanciralo ministrstvo za turizem Republike Hrvaške, nosilec projekta je bila Brodsko-posavska županija, partnerja pa javni zavod Natura Slavonica in občina Dragalić. Na Ivi si lahko ogledate tudi vodnjak s đermom, ki je tradicionalna značilnost slavonske pokrajine in se uporablja za krmljenje živine v sušnem obdobju. Đeram s svojo konstrukcijo olajša izvlačenje posode, napolnjene z vodo iz vodnjaka.

Neznano o znanem

Leta 2008 je bil na pašniku prvič zabeležen plavček Rana arvalis wolterstorffi, ki je bil takrat najvzhodnejša najdba te žabe na Hrvaškem. Samci te vrste so zanimiv prizor, ker v času parjenja dobijo modro barvo.

Območje odprto za obiskovalce:


To območje upravlja Javni zavod za upravljanje zavarovanih območij narave Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica

  • Naslov: Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvaška
  • Telefonska številka: +385 35 409 043 ili +385 35 409 042
  • Spletna stran: www.natura-slavonica.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu