image

Tko smo mi

SavaParks Network - mreža zaštićenih područja slivnog područja reke Save okuplja 22 institucije, predstavnike javnih ustanova, organizacija i udruženja za zaštitu prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Mreža je osnovana na Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa, 2. februara 2015. godine te predstavlja platformu za razmenu iskustava u zaštiti reke Save i njenih poplavnih područja. Potpisivanjem zajedničke Deklaracije, članice Mreže preuzele su odgovornost za očuvanje biološke raznovrsnosti na području sliva reke Save te izrazile spremnost na prekograničnu saradnju u projektima održivog razvoja, zaštite prirodnog bogatstva i evropskog kulturnog nasleđa.

Naša misija je zaštititi ekološku i kulturnu baštinu sliva reke Save kroz međusektorsku i prekograničnu saradnju.

Naša vizija je dugotrajni sklad između očuvane prirode i ljudi u slivu reke Save.

Ukoliko Želiš nešto da nas pitaš ili nam želiš dati savet, rado ćemo te poslušati!

EuroNatur je nemačka nevladina organizacija koja se brine za evropsku prirodnu baštinu od 1987. godine. te se zalaže za povezivanje prirode i ljudi u mirnoj Evropi.EuroNatur je međunarodna organizacija čija je misija očuvanje evropske prirodne baštine u svim njenim i zaštita dragocenih prirodnih i kulturnih predela u Evropi.Zajedno sa mrežom partnera širom Evrope EuroNatur donosi rešenja koja omogućuju ljudima da žive i rade u skladu s prirodom.
Projekti organizacije prihvaćeni su u svim regijama jer se putem njih uspešno primenjuju održive ideje, a provereni pristup njihovih sprovođenja uključuje:

 • povećanje znanja sprovođenjem naučnih istraživanja
 • zaštitu prirodnih vrednosti, vrsta i ekosistema na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • stvaranje uslova za prihvatanje koncepata zaštite prirode kod donosilaca odluka i u lokalnim zajednicama
 • održavanje dugoročne veze s mrežom partnerskih organizacija iz cele Evrope.Dugoročan cilj organizacije je Evropa koja je dom rekama koje neometano teku, netaknutim šumama i raznolikim kulturnim krajolicima te Evropa koja nudi dovoljno prostora za divlje životinje i ptice selice unutar različitih ekosistema.

Kontakti/Contacts:
Westendstraße 3, 78315 Radolfzell, Germany
+49 7731 92 72 0
info@euronatur.org
https://www.euronatur.org/

Kontakti:
Ljubljanskacesta 27, SI-4260 Bled, Slovenija
+386 4 5780200
www.tnp.si

Javnu ustanovu Parka prirode Ljubljansko barje osnovala je u Julu 2009. Vlada Republike Slovenije kao javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode Ljubljansko barje. Upravljanje Parkom prirode Ljubljansko barje i zaštićenim područjem Ljubljansko barje kao dela evropske mreže Natura 2000 podrazumeva očuvanje prirode, kontrolu, komunikaciju i saradnju s interesnim grupama i podizanje svesti, promovisanje održivog upravljanja resursima i održivog razvoja i upravljanje područjem koje se nalazi na listi UNESCO-ove svetske kulturne baštine (sojenice).

Kontakti:
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, Slovenija
+386 (0)8 20 52 350
http://www.ljubljanskobarje.si/

Notranjski regionalni park osnovan je s ciljem održavanja, zaštite i otkrivanja prirodnih i kulturnih vrednosti tog područja. Prvi i najvažniji prioritet je zaštita prirodnih i kulturnih vrednosti. Organizacija brine za podizanje svesti javnosti o lokalnoj kulturi i zaštiti životne sredine te podstiče inovativan i održiv turistički razvoj regije. Misija organizacije je postati najuspešniji slovenski regionalni park i svetski poznato zaštićeno područje, na ponos lokalnom stanovništvu

Kontakti/Contacts:
Tabor 42, 1380 Cerknica, Slovenija/Slovenia
+386 1 709 06 36
+386 1 709 36 36
https://www.notranjski-park.si/

Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, Slovenija/Slovenia
+386 3 800 71 00
www.kozjanski-park.si
kozjanski-park@kp.gov.si

Ministarstvo privrede i održivog razvoja je telo državne uprave odgovorno za administrativne i stručne poslove koji se odnose na opštu i sektorsku politiku zaštite životne sredine i prirode, upravljanje otpadom, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, zaštitu ozonskog omotača, očuvanje kvaliteta vazduha, očuvanje kvaliteta mora i zaštitu tla, razvoj i održivost energetskog sistema, upravljanje vodoprivredom i zaštitu mora te međunarodnu saradnju, EU poslove i EU fondove.
Težište rada Ministarstva privrede i održivog razvoja je u stvaranju uslova za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.
Zaštita životne sredine spada u neke od najzahtevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo tačka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnom nivou te koordinator multilateralnih ekoloških sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnom nivou.
Pod nadležnošću Ministarstva privrede i održivog razvoja su Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode i javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Kontakti/Contacts:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
+385 (0)1/3717-111
https://mzoe.gov.hr/

Područje Zagrebačke županije karakteriše bogatstvo prirodnih resursa, u kojem se ističu šume, močvarni prostori, kraški fenomeni te velika raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta. Zaštićena područja zauzimaju čak 37.690 ha što je 12,2% površine Zagrebačke županije. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ustanova je za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim delovima prirode na području Zagrebačke županije. Svrha našeg delovanja upravljanje je zaštićenim područjima u smislu zaštite, održavanja i promovisanja te osiguranja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korišćenja prirodnih dobara. Ako ste zaljubljenici u prirodu, aktivni odmor i rekreaciju, zaštićeni predeli Zagrebačke županije mesto su koje morate posetiti. Plava žaba, biljka mesožderka, orao štekavac, crna roda, kockavica i ostale posebne vrste s nestrpljenjem vas očekuju…
Zagrebačka županija, popularno zvana i „zagrebački zeleni prsten“, okružuje grad Zagreb prirodnim lepotama, atraktivnim lokacijama i raznolikošću kakvu ima malo glavnih gradova u svojoj neposrednoj blizini. Idealna je izletnička destinacija, koja je uspela spojiti savremeni urbanizam te očuvati prirodne i kulturne vrednosti. Dođite, upoznajte bogatstvo netaknute prirode i uživajte u prekrasnim, zaštićenim, čarobnim i neotkrivenim zaštićenim područjima.

Kontakti/Contacts:
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, Hrvatska/Croatia
+385 (0)1 6111-552
info@zeleni-prsten.hr
https://zeleni-prsten.hr

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u nadležnosti je Ministarstva zaštite životne sredine i energetike. S radom je počela 1998. godine. Uprava Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje smeštena je u selu Krapju, a u naseljima Čigoč, Repušnica, Krapje i Osekovo nalaze se posetilački centri.

Delatnost ustanove uključuje zaštitu, održavanje, očuvanje, korišćenje i promovisanje Parka prirode u cilju zaštite i očuvanja njegovih prirodnih, predelnih i kulturnih vrednosti. Ustanova osigurava i neometano odvijanje prirodnih procesa te održivo korišćenje prirodnih dobara. Zadužena je za nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite prirode na zaštićenom području.

Misija ustanove je osigurati opstanak lokalnog stanovništva na ruralnom području Parka prirode Lonjsko polje kao važan preduslov očuvanja biološke i pejzažne raznovrsnosti kroz ugrađivanje strateških ciljeva upravljanja u podzakonske dokumente ustanove, regionalne i lokalne samouprave te dokumente upravljanja prirodnim resursima.

Kontakti/Contacts:
Krapje 16, 44324 Jasenovac, Hrvatska/Croatia
+385(0)44/611-190
info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr

Kontakti:
Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača, Hrvatska
www.zastita-prirode-smz.hr
+385 44 679122
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica osnovana je 2004. godine odlukom Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Ustanova je osnovana s ciljem zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja zaštićenih prirodnih vrednosti koje obuhvataju zaštićena područja, vrste i geološku baštinu. Ustanova ima pod upravom 7 zaštićenih područja i 16 područja ekološke mreže Natura 2000.

Kontakti:
Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska /Croatia
+385 35 409 043 ili +385 35 409 042
www.natura-slavonica.hr

Brodsko ekološko društvo (BED) osnovano je 19.05.1989. godine u Slavonskom Brodu i jedno je od najstarijih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj koje deluje na području zaštite prirode i životne sredine. BED je jedinstveni primer udruženja kojem je nakon inicijative zaštite pašnjaka Gajne i njenog proglašenja zaštićenim područjem davne 1990. poveren nadzor nad merama i uslovima zaštite prirode. Tada pod imenom zaštićeni predeo, a danas predeo izuzetnih odlika Gajna, primer je kako uz jasnu viziju, duboku posvećenost i upornost aktera iz lokalne zajednice sektori zaštite prirode, poljoprivrede i odbrane od poplava mogu uspešno da koegzistiraju. Projekat finansiran sredstvima EU-e koji je završio 2009. BED je pretvorio u desetogodišnji program očuvanja biološke raznovrsnosti putem uzgoja izvornih rasa na Gajni i osnovao jedinu organizovanu pašnjačku zajednicu na prostoru Republike Hrvatske. BED je član mnogih nacionalnih i međunarodnih mreža, aktivan na temu upravljanja zajedničkim dobrima, očuvanju prirodne i kulturne baštine, edukovanju, -podršci civilnom društvu, lobiranju i zagovaranju te u međusektorskoj saradnji i radu s volonterima.

Kontakti/Contacts:
Trg hrvatskog proljeća 1, 35 000 Slavonski Brod, Hrvatska/Croatia
tel: 035 445 421
bed@bed.hr
www.bed.hr

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) osnovano je 1995. godine. Ono je pravni naslednik Društva za zaštitu, posmatranjei proučavanje ptica Hrvatske, najstarijeg hrvatskog udruženja za zaštitu ptica i prirode, koje je osnovano još davne 1986. godine. Društvo je osnovano s ciljem promovisanja, razvijanja i unapređenja zaštite ptica i njihovih staništa, ali i zaštite sveukupne biološke raznovrsnosti i prirode u Republici Hrvatskoj. Društvo objedinjuje i koordiniše rad ornitologa, zoologa i ljubitelja ptica i prirode na istraživanju i zaštiti autohtonih vrsta divljih životinja, prvenstveno ptica, njihovih staništa, kao i celokupne prirode Republike Hrvatske i njene biološkeraznovrsnosti. Svoje ciljeve i zadatke ostvaruje delovanjem na naučnom, stručnom, obrazovnom i izdavačkom području.Jedna od glavnih delatnosti Društva je posmatranje ptica i njihovo naučno istraživanje putem projekata inventarizacije (kartiranja) ili praćenja stanja (monitoringa) njihovih populacija. Rezultati istraživanja se objavljuju u domaćim i stranim naučnim časopisima ili u vidu posebnih izveštaja.Društvo izdaje svoj časopis „Trogolodytes“ koji sadrži naučne i stručne radove, kao i niz promotivnih i edukacijskih brošura koje nastaju kao rezultat projekata koji se sprovode.Svoje delovanje Društvo temelji na sprovođenju projekata finansiranih iz domaćih i evropskih fondova, donacija i fondacija te kroz saradnju sa zaštićenim područjima. Društvo deluje na području Republike Hrvatske, ali učestvuje i u sprovođenju međunarodnih projekata važnih za zaštitu ptica i prirode.

Kontakti/Contacts:
Gundulićeva ulica 19a, 31 000 Osijek, Hrvatska/Croatia
+385 95 523 09 44
tibor.kopacki.rit@gmail.com
http://ptice.hr/

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima na području Vukovarsko-srijemske županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine u skladu sa odredbom članka 76. stavka 1. i 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05).Javna ustanova započela je s radom 01. marta 2008. godine. Obavlja delatnosti zaštite, održavanja i promovisanja zaštićenih prirodnih vrednosti na području Vukovarsko-srijemske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korišćenja prirodnih dobara, te nadzor nad sprovođenjem uslova i mera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JU.
Javna ustanova svoju delatnost obavlja kroz sledeće aktivnosti:

 • zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti
 • saradnja i komunikacija sa lokalnom zajednicom
 • edukacija i interpretacija
 • posećivanje i promocija
Javna ustanova takođe sprovodi aktivnosti na pripremi i sprovođenju projekata, praćenju vrsta, spašavanju i zbrinjavanju povređenih strogo zaštićenih vrsta.

Kontakti/Contacts:
Trg Vinkovačkih jeseni 1, Vinkovci
032/308-840
http://www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima

Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. iz Bihaća obavlja poslove zaštite, održavanja i promovisanja Nacionalnog parka radi zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog toka prirodnih procesa i održivog korišćenja prirodnih resursa, te nadzire sprovođenje uslova i mera zaštite prirode.Park se prostire na površini od 19 800 hektara koje posetioci mogu istražiti pešice, biciklom, spuštanjem niz reku Unu brodom ili kajakom. Nacionalni park Una raj je za ljubitelje aktivnog turizma, prirode i adrenalina, kao i sportskog ribolova - mušičarenja.
Najveća atrakcija Parka su kanjonska reka Una i njeni slapovi: Štrbacki buk, najspektakularniji i najlepši vodopad u BiH, gde voda pada s visine od 24,5 m; te 54 metra visok Milančev buk u Martin Brodu preko kojeg se preliva oko 63 kubika vode u sekundi.

Atrakcije parka:
 • Više od 170 različitih vrsta biljaka
 • Oko trideset vrsta riba
 • Čovečja ribica u slivu reke Une

Kontakti/Contacts:
Bosanska 17D, 77 000 Bihać, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 37 221 528, +387 37 222 255
info@nationalpark-una.ba
http://nationalpark-una.ba/bs/

Centar za životnu sredinu je organizacija koja je fokusirana na ekološka pitanja od svog osnivanja 1999. godine. Cilj organizacije je podizanje svest i aktivnostima doprineti očuvanju životne sredine. Danas je Centar za životnu sredinu prepoznat kao organizacija koja pokušava na razuman i aktivan način da utiče na relevantne javne politike, podiže svest javnosti o pitanjima zaštite životne sredine i ostvari konstruktivnu saradnju sa drugim udruženjima, mrežama, institucijama i međunarodnim organizacijama.

Kontakti/Contacts:
Miše Stupara 5, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 51 433 140
info@czzs.org
http://www.czzs.org

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijske i prirodne baštine republička je upravna organizacija u sastavu Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Rad Zavoda organizovan je u tri unutrašnje organizacione celine: Odeljenje za kulturnu i istorijsku baštinu, Odeljenje za prirodnu baštinu i Odeljenje za zajedničke poslove.
Odeljenje za prirodnu baštinu bavi se zaštitom i očuvanjem prirode te biološkom, geološkom i pejzažnom raznolikošću kao delom životne sredine. To područje definisano je Zakonom o zaštiti prirode prema kojem Zavod obavlja profesionalne delatnosti zaštite prirode i prirodnih resursa. Poslove iz područja zaštite prirode obavlja Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, dok poslove iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave obavljaju njihova tela.
Stručne delatnosti zaštite prirode i prirodnih resursa koje sprovodi Institut su: prikupljanje i obrada podataka o prirodi i prirodnim vrednostima, praćenje stanja i procena očuvanja prirode i stepena ugroženosti, izrada studija zaštite, priprema predloga za preliminarnu zaštitu područja, vođenje registara zaštićenih prirodnih dobara pojedine elemente geološke, biološke i pejzažne raznolikosti, osiguravanje uslova za radove na zaštićenim prirodnim dobrima i obavljanje stručnog nadzora predloženim merama, pružanje stručne pomoći upravnicima zaštićenih prirodnih dobara i drugih subjekata zaštite prirode, određivanje uslova i mera zaštite prirode i prirodnih vrednosti i sprovođenje prostornih i urbanističkih planova, projektne dokumentacije, osnova, programa i strategija u svim aktivnostima koje utiču na prirodu, organizacija i sprovođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode, učestvovanje u sprovođenju ratifikovanih međunarodnih sporazuma o zaštiti prirode te razvoju osnova vrednovanja prirodne baštine na području jedinice lokalne samouprave.

Kontakti/Contacts:
Vuka Karadžića 4/VI, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 (0)51 247 419
sekretarijat@heritage.gov.rs
http://nasljedje.org/

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta je mala organizacija koja se bavi proučavanjem i predstavljanjem biološke raznovrsnosti, kao i procenom njegove ugroženosti i predlozima mera zaštite kroz održivi razvoj. Glavni ciljevi udruženja su naučno istražiti i popularno predstaviti javnosti objektivno stanje prirode te sprečiti njeno uništavanje putem predlaganja mera zaštite prirode i podsticanja delatnosti koje imaju pozitivne efekte na ugrožene divlje vrste i njihova staništa.

Aktivnosti:

 • Popisivanje vrsta vrednih područja ili istraživanja biologije vrsta (uglavnom terensko proučavanje ptica, riba, sitnih sisara, insekata)
 • Akcije praktične zaštite vrsta i staništa (postavljanje veštačkih gnezda za ptice, akcije uređenja i čišćenja, pošumljavanje, prehrana divljih životinja, spašavanje i rehabilitacija divljih životinja i sl.)
 • Priprema inicijativa, mišljenja, prijava i drugih pravnih radnji sa ciljem zaštite područja i vrsta
 • Organizovanje predavanja, radionica, izleta, izložbi, objava publikacija i drugih medijskih sadržaja te sprovođenje društvenih aktivnosti na temu prirode

Kontakti/Contacts:
Brace Potkonjaka br 16, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
+387 66 783 051
www.dizb.org

Pokret gorana Sremska Mitrovica nevladina je i neprofitna organizacija koja deluje kao udruženje građana,ogranak je organizacije Pokret Gorana Srbije, osnovane 1960. godine.Neki od osnovnih zadataka Pokreta gorana su proizvodnja sadnog materijala drveća, grmlja i hortikulturnog materijala (rasadnik) kao i pošumljavanje, obrazovanje i zaštita životne sredine (zaštita prirode), a u slučaju Pokreta gorana Sremska Mitrovica i upravljanje zaštićenim područjem. Prioriteti Pokreta gorana Sremska Mitrovica su upravljanje zaštićenim područjem i obrazovanje. Do 2010. godine (kada je ugašen) u rasadniku je proizvedeno oko 1.500.000 sadnica koje su besplatno podeljene građanima Mitrovice i Srema, školama i svima ostalima koji su izrazili potrebu za istima. Pokret gorana Sremska Mitrovica povremeno organizuje akcije pošumljavanja i druge aktivnosti uređenja i sanacije životne sredine. Formalno članstvo ne postoji, već su to svi oni koji se odazovu na sam dan akcije ili na bilo koju drugu organizovanu aktivnost, kao što su na primer edukativne radionice za učenike i seminari za učitelje u školama i na terenu.

Kontakti/Contacts:
Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija/Srbia
+381 22 614300
http://www.zasavica.org.rs
zasavica@zasavica.org.rs

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode stručna je ustanova koja na području AP Vojvodine obavlja aktivnosti zaštite prirode i prirodnih dobara.

Osnovana je 1966. godine, a 1992. godine postaje deo Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kao odeljenje u Novom Sadu. Od 2010. godine ponovo je prerastao u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nastavljajući kontinuitet rada na zaštiti prirode u AP Vojvodini više od 50 godina.

Delatnost instituta:
 • praćenje stanja i procena očuvanja prirode i stupanj njene ugroženosti
 • izrada studija zaštite i predloga zakona koji se odnose na zaštitu prirode
 • zaštita biološke, geološke i pejzažne raznolikosti
 • stručni nadzor u zaštićenim područjima
 • utvrđivanje uslova i mera zaštite prirode u prostornom uređenju i drugoj dokumentaciji
 • saradnja s donosiocima odluka, lokalnom samoupravom i nevladinim organizacijama
 • organizovanje i sprovođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti u zaštiti prirode organizovanjem izložbi, seminara, predavanja itd.
 • održavanje baze podataka u području zaštite prirode
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih odredbama Zakona o zaštiti prirode

Osnovni ciljevi zaštite prirode:
 • povećanje zaštićenih područja (zaštićena područja, staništa) do 15% područja AP Vojvodine
 • osnivanje nacionalne ekološke mreže
 • uspostavljanje mreže Natura 2000
 • očuvanje i poboljšanje populacija strogo zaštićenih vrsta
 • poboljšanje stanja biološke, geološke i pejzažne raznolikosti
 • edukacija i promocija zaštite prirode
 • jačanje prekogranične saradnje

Institut ima 44 zaposlena koji rade u dva sektora, Sektor za zaštitu prirode i Sektor za pravne i finansijske poslove

Kontakti/Contacts:
Radnička 20a, Novi Sad, Srbija/Srbia
+381 21 4896301
novi.sad@pzzp.rs
http://www.pzzp.rs/rs/sr/

Javno preduzeće(JP) „Vojvodinasume“, osnovano je 2002. godine kao društvo za upravljanje šumama. Na teritoriji pokrajine Vojvodine upravlja sa oko 130.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Preduzeće integriše administrativne i upravljačke funkcije te funkcije povezane s komercijalnom proizvodnjom u šumarstvu, lovu i drugim domenima. Zapošljava oko 1400 ljudi, a od 2008. ima FSC certifikat. JP „Vojvodinasume“ upravlja sa 17 zaštićenih područja (između ostalog sa 5 posebnih rezervata prirode) i koristi resurse 19 zaštićenih područja na ukupno više od 86.000,00 ha šuma i šumskog zemljišta.

Aktivnosti preduzeća:
 • Uzgajanje, zaštita i upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala te sadnja šuma
 • Optimalno korišćenje šuma, proizvodnja šumskih proizvoda i drugih proizvoda šumskih površina, korišćenje šuma u rekreativne svrhe, proizvodnja drva i drugi načini iskorišćavanja šuma.
 • Turizam i ugostiteljstvo.
 • Istraživanje, razvoj, savetovanje, upravljanje i izdavačka delatnost.
 • Projektovanje građevinskih objekata, obavljanje poslova prostornog uređenja i geodetskih radova za posebne namene.
 • Dizajn projekata i programa te priprema osnova za upravljanje šumama.
 • Obavljanje stručnih poslova u šumama privatnih vlasnika.
 • Inostrana trgovina.
 • Poboljšanje i korišćenje opšte funkcije šuma.

Kontakti/Contacts:
Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija/Srbia
+38121431144
www.vojvodinasume.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine pokriva prostorno planiranje i različita područja zaštite životne sredine na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine. Odgovoran je za praćenje kvaliteta životne sredine i informacioni sistem, inspekcijsku kontrolu važnu za primenu propisa i sprečavanje nekontrolisanog zagađenja životne sredine, zaštitu prirodnih resursa i biološkuraznovrsnost, uključujući upravljanje ribarskim fondom, integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja i upravljanje otpadom, odobrenje procene uticaja na sredinu, objekata i radova itd. Sekretarijat se takođe bavi aktivnostima vezanim za prostorno planiranje na nivou pokrajine. Kvalitetna saradnja sa brojnim partnerima ostvarena je sprovođenjem niza nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i saradnjom sa svim institucijama i organizacijama koje se bave određenim pitanjima zaštite životne sredine na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kontakti/Contacts:
16 Mihajlo Pupin Blvd, 21 000 Novi Sad, Srbija/Srbia
+ 381 21 487 4719
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
ekourb@vojvodina.gov.rs

Turistička organizacija opštine Ruma je neprofitna vladina organizacija koja se bavi razvojem i promocijom turističkih vrednosti i potencijala opštine Ruma i područja Srema (Republika Srbija). Organizacija je veoma aktivna u ostvarivanju svojih ciljeva u pogledu promocije istorijskog, prirodnog i kulturnog nasljeđa putem odgovornog upravljanja i određivanja prioriteta. Od 2011. godine i proglašenja jezera Trskovača zaštićenim područjem, organizacija je aktivna u polju zaštite zaštite životne i upravljanja zaštićenim područjem nakon što ga je lokalna samouprava zadužila za brigu o ovom zaštićenom staništu.

Adresa:
Glavna 172, Ruma, Republika Srbija
Broj telefona: +381 22 470 655
ruma.too@gmail.com
www.rumatourism.com

Pročitaj više

image

Projekti

Otkrijte što radimo

Pročitaj više
image

Mapa zaštičenih područja

Otkrijte lepotu koja vas okružuje

Pročitaj više

OTKRIJTE ČAROBNU PRIRODU KOJA VAS OKRUŽUJE

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu