Značajni predeo Sunjsko polje

Kategorija zaštite: značajni predeo Godina proglašenja: 2013.

Položaj

Značajni predeo Sunjsko polje, ukupne površine od 20.270,25 ha, nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županijisa desne strane reke Save, na području grada Siska te opštine Sunja, Hrvatska Dubica i Jasenovac, a obuhvata područje uz reku Sunju i njene pritoke.

Zajedno s područjem Parka prirode Lonjsko polje, Sunjsko polje čini ekološku celinu te je kao takvo deo područja ekološke mreže Natura 2000 – područje očuvanja značajno za ptice “Donja Posavina”.

Istorija

Sunjsko polje proglašeno je značajnim predelom 02.10.2013. godine, u cilju očuvanja prirodnih vrednosti koje ono poseduje i koje su se održavale vekovima kroz suživot čoveka sa prirodom, odnosno korišćenjem Sunjskog polja za poljoprivredu, stočarstvo i šumarstvo što je rezultiralo stvaranjem uslova za razvoj brojnih ekosistema i naknadni dolazak brojnih vrsta flore i faune.

Turizam

Na području Odranskog polja podstiče se razvoj eko-etno-gastro turizma, biciklizma te ornitološkog turizma (posmatranje ptica).

Prirodne vrednosti

Na području Sunjskog polja izmenjuju se poplavne šume hrasta lužnjaka, crne jove i poljskog jasena – 50%, a vlažne i mezofilne livade, nitrofilni travnjaci i pašnjaci čine ostalih 50% površine. Stoka uzgajana na tradicionalan način održava travnu vegetaciju i sprečava zarastanje pašnjaka. Takođe, uzgoj stoke uslovljava i košenje ovih livada radi osiguravanja zimske prehrane stoke u štalama.

Na ovaj način održavaju se livade koje su ujedno i važno stanište strogo zaštićenih i/ili ugroženih vrsta ptica – prdavac (Crex crex) i eje livadarke (Cyrcus pygargus). Poplavne šume ovog područja važno su stanište orla kliktavca (Aquila pomarina), belorepana (Haliaeetus albicilla), crne rode (Ciconia nigra), srednjeg detlića (Dendrocopos medius) i belovrate muharice (Ficedula albicolis).

Sunjsko polje se nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000 kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa – HR2000420 Sunjsko polje te kao područje očuvanja značajno za ptice – HR1000004 Donja Posavina.

Znamenitosti

Sunjsko polje sa svim svojim dosadašnjim sadržajima područje je od međunarodnog značaja te zahtieva posebnu brigu i pažnju u daljnjem upravljanju ovim prostorom. Izrazite predelne vrednosti ovog područja uslovljava dinamična izmena prostranih pašnjaka sa stokom, šuma i sela s očuvanom tradicionalnom arhitekturom drvenih posavskih kuća. Pored toga, područje obiluje živim etnografskim nasleđem - folklornom tradicijom i narodnim pesmama, nošnjama i različitim festivalima. Pašnjačke površine izuzetno su bitne za održanje ekstenzivnog stočarstva koje predstavlja važnu tradicionalnu ekonomsku delatnost lokalnog stanovništva. Lokalna udruženje uzgajivača posavskog konja brine o očuvanju ugrožene autohtone pasmine ovoga kraja.

Nepoznato o poznatome

Unutar područja Sunjskog polja nalazi se mali lokalitet Dražiblato (20,63 ha) zaštićen 1960-ih kao Poseban ornitološki rezervat.

Područje je otvoreno za posetioce:

  • Radno vreme: bez vremenskog ograničenja, dostupno cele godine.
  • Najava dolaska: za razgledanje područja nije potrebna prethodna najava. Napomena: Projektom Natura SMŽ (u fazi sprovođenja do septembra 2020) radi se na Akcijskom planu upravljanja posetiocima te izradi posetilačke infrastrukture - vidikovca za posmatranje ptica. Nakon završetka projekta biće moguće, uz prethodnu najavu, obavljati posmatranje ptica uz stručnog vodiča. 
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u šumske predele Sunjsko polje, kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. nalaze se rampe koje mogu biti zaključane katancem.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode Sisačko-moslavačke županije

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu