image

Kdo smo

Mreža SavaParks – mreža parkov v porečju Save združuje 22 institucij, javnih ustanov, organizacij in društev, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Mreža je bila ustanovljena na Svetovni dan mokrišč 2. februarja 2015 in predstavlja platformo za izmenjavo izkušenj pri varstvu reke Save, njenih pritokov in poplavnih ravnic. Članice mreže so s podpisom skupne deklaracije prevzele odgovornost za ohranjanje biotske pestrosti v porečju reke Save ter izrazile pripravljenost za čezmejno sodelovanje v projektih trajnostnega razvoja, varstva naravnega bogastva in evropske kulturne dediščine.

Naše poslanstvo je zaščititi ekološko in kulturno dediščino porečja Save skozi medsektorsko in čezmejno sodelovanje.

Naša vizija je dolgoročna harmonija med ohranjeno naravo in ljudmi v porečju Save.

Če imate vprašanja ali nasvet, vam bomo radi prisluhnili!

EuroNatur je nemška nevladna organizacija, ki od leta 1987 skrbi za evropsko naravno dediščino ter si prizadeva za povezovanje narave in ljudi v mirni Evropi.

Je mednarodno aktivna fundacija, katere poslanstvo je ohranjanje evropske naravne dediščine v vsej njeni raznolikosti in varovanje dragocene naravne in kulturne krajine v Evropi.

Skupaj z mrežo partnerjev širom Evrope EuroNatur oblikuje rešitve, ki ljudem omogočajo, da živijo in delajo v skladu z naravo.

Projekti organizacije so sprejeti v vseh regijah, saj se prek njih uspešno uveljavljajo trajnostne ideje, a preverjeni pristop izvajanja vključuje:
 • povečevanje znanja z izvajanjem znanstvenih raziskav
 • varovanje naravnih vrednot, vrst in ekosistemov na nacionalni in mednarodni ravni
 • ustvarjanje pogojev za sprejemanje konceptov ohranjanja narave pri odločevalcih in v lokalnih skupnostih
 • ohranjanje dolgoročnih vezi z mrežo partnerskih organizacij iz vse Evrope

Dolgoročni cilj organizacije je Evropa - dom rek, ki neovirano tečejo, nedotaknjenih gozdov in raznolikih kulturnih krajin ter Evropa, ki nudi dovolj prostora za prostoživeče živali in ptice selivke znotraj različnih ekosistemov.

Kontakti:
Westendstraße 3, 78315 Radolfzell, Nemčija
+49 7731 92 72 0
info@euronatur.org
https://www.euronatur.org/

Kontakti:
Ljubljanskacesta 27, SI-4260 Bled, Slovenija
+386 4 578 0200
www.tnp.si

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je julija 2009 s sklepom ustanovila Vlada Republike Slovenije. Javni zavod upravlja s krajinskim parkom in območjem Natura 2000 Ljubljansko barje, kar vključuje ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor, komunikacijo in sodelovanje z deležniki ter ozaveščanje in promocijo trajnostne rabe virov in trajnostnega razvoja ter upravljanje s kolišči, ki so uvrščena na seznam UNESCO svetovne dediščine.

Kontakti:
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, Slovenia
+386 (0)8 20 52 350
http://www.ljubljanskobarje.si/

Notranjski regijski park je bil ustanovljen s ciljem vzdrževanja, varovanja in odkrivanja naravnih in kulturnih vrednot tega območja. Prva in najpomembnejša prioriteta je varovanje naravnih in kulturnih vrednot. Organizacija skrbi za ozaveščanje javnosti o lokalni kulturi in varovanju okolja ter spodbuja inovativen in trajnosten turistični razvoj regije. Poslanstvo organizacije je postati najuspešnejši slovenski regijskii park in svetovno znano zavarovano območje, v ponos lokalnemu prebivalstvu.

Kontakti:
Tabor 42, 1380 Cerknica, Slovenia
+386 1 709 06 36
+386 1 709 36 36 (TI
https://www.notranjski-park.si/

Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, Slovenija
+386 3 800 71 00
www.kozjanski-park.si
kozjanski-park@kp.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj je telo hrvaške državne uprave, odgovorno za upravna in strokovna dela, ki se nanašajo na splošno in sektorsko politiko varovanja okolja in narave, gospodarjenje z odpadki, blaženje in prilagajanje klimatskim spremembam, zaščito ozonske plasti, ohranjanje kakovosti zraka, ohranjanje kakovosti morja in zaščito tal, razvoj in trajnostnost energetskega sistema, upravljanje vodnega gospodarstva in varovanje morja ter mednarodno sodelovanje, zadeve EU in sklade EU.V fokusu delovanja Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj je ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj – razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, a pri tem ne ogroža potreb prihodnjih generacij.
Varstvo okolja spada med najzahtevnejše dejavnosti, ki posegajo v vse aspekte organizacije človeške družbe. S sprejetjem Nacionalne strategije trajnostnega razvoja je Ministrstvo postalo točka koordinacije za teme trajnostnega razvoja na nacionalni ravni ter koordinator multilateralnih okolijskih sporazumov in globalnih vprašanj trajnostnega razvoja na mednarodni ravni.
V pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj so Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode in javne ustanove za upravljanje narodnih in naravnih parkov.

Kontakti:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvaška
+385 (0)1/3717-111
https://mzoe.gov.hr/

Območje Zagrebške županije karakterizira bogastvo naravnih virov, med katerimi izstopajo gozdovi, mokrišča, kraški pojavi ter velika raznovrstnost rastlinskega in živalskega sveta. Zaarovana območja obsegajo kar 37.690 ha, kar je 12,2% površine Zagrebške županije. Javni zavod Zeleni prsten Zagrebške županije je zavod, ki upravlja z zavarovanimi območji in drugimi zavarovanimi deli narave na območju Zagrebške županije. Namen našega delovanja je upravljanje zavarovanih območij v smislu zaščite, vzdrževanja in promoviranja ter zagotavljanja nemotenega poteka naravnih procesov in trajnostnega izkoriščanja naravnih virov. Če ste ljubitelji narave, aktivnega oddiha in rekreacije, so zavarovani predeli Zagrebške županije kraj, ki ga morate obiskati. Plavček, mesojeda rastlina, belorepec, črna štorklja, logarica in ostale posebne vrste vas nestrpno pričakujejo.
Zagrebška županija, popularno poimenovana „zagrebški zeleni prstan“, obdaja Zagreb z naravnimi lepotami, s privlačnimi lokacijama in z raznovrstnostjo, kakršno ima le malo glavnih mest v svoji neposredni bližini. Idealna izletniška destinacija, ki ji je uspelo združiti sodobni urbanizem ter ohraniti naravne in kulturne vrednote. Spoznajte bogastvo nedotaknjene narave in uživajte v prekrasnih, varovanih, čarobnih in neodkritih zavarovanih območjih.

Kontakti:
151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, Hrvaška
+385 (0)1 6111-552
info@zeleni-prsten.hr
https://zeleni-prsten.hr

Javni zavod Naravni park Lonjsko polje je v pristojnosti Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Delovati je začela leta 1998. Uprava javnega zavoda Naravni park Lonjsko polje ima sedež v vasi Krapje, v naseljih Čigoč, Repušnica, Krapje in Osekovo pa se nahajajo centri za obiskovalce.

Dejavnost zavoda vključuje varovanje, vzdrževanje, ohranjanje, uporabljanje in promoviranje naravnega parka s ciljem zaščite in ohranjanja njegovih naravnih, krajinskih in kulturnih vrednot. Zavod zagotavlja tudi neoviran potek naravnih procesov ter trajnostno izkoriščanje naravnih virov. Zadolžen je za nadzor nad uveljavljanjem pogojev in ukrepov za varstvo narave na zavarovanem območju.

Poslanstvo zavoda je zagotoviti obstanek lokalnega prebivalstva na ruralnem območju naravnega parka Lonjsko polje kot pomemben predpogoj za ohranitev biotske in krajinske pestrosti skozi vgrajevanje strateških ciljev upravljanja v podzakonske dokumente zavoda, regionalne in lokalne samouprave ter dokumente upravljanja naravnih virov.

Kontakti:
Krapje 16, 44324 Jasenovac, Hrvaška
+385(0)44/611-190
info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr

Javni zavod za upravljanje varovanih delov narave Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica je bil ustanovljen leta 2004 z odlokom županijske skupščine Brodsko-posavske županije. Zavod je bil ustanovljen s ciljem zaščite, ohranjanja, promoviranja in rabe varovanih naravnih virov, ki obsegajo zavarovana območja, taksone in geološko dediščino. Zavod upravlja s sedmimi zavarovanimi območji in 16 območji ekološkega omrežja Natura 2000.

Kontakti:
Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvaška
+385 35 409 043 ili +385 35 409 042
www.natura-slavonica.hr

Brodsko ekološko društvo (BED) je bilo ustanovljeno 19. 05. 1989. v Slavonskem Brodu in je ena ih od najstarejših organizacij civilne družbe v RH, ki deluje na področju varstva narave in okolja. BED je edinstven primer društva, ki mu je bil po pobudi za zaščito pašnikov Gajne in njene razglasitve za varovano območje leta 1990 zaupan nadzor nad ukrepi in pogoji varstva narave. Takrat pod imenom varovana krajina, danes pa pomembna krajina, je Gajna primer, kako lahko ob jasni viziji, globoki predanosti in vztrajnosti akterjev iz lokalne skupnosti sektorji varstva narave, kmetijstva in zaščite pred poplavami uspešno sobivajo. Projekt, ki je bil financiran s sredstvi EU in končan leta 2009, je BED spremenil v desetletni program ohranjanja biotske pestrosti z vzrejo avtohtonih pasem na Gajni in ustanovil edino organizirano pašniško skupnost na območju Republike Hrvaške. BED je član mnogih nacionalnih in mednarodnih mrež, dejaven pri upravljanju s skupnimi dobrinami, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, izobraževanju, podpori civilni družbi, lobiranju in zagovarjanju le-te v medsektorskem sodelovanju in delu s prostovoljci.

Kontakti:
Trg hrvatskog proljeća 1, 35 000 Slavonski Brod, Hrvaška
tel: 035 445 421
bed@bed.hr
www.bed.hr

Hrvatsko društvo za zaščito ptic in narave (HDZPP) je bilo ustanovljeno leta 1995. Je pravni naslednik Društva za zaščito, opazovanje in preučevanje ptic Hrvaške, najstarejšega hrvaškega društva za zaščito ptic in narave, ki je bilo ustanovljeno že leta 1986. Društvo je bilo ustanovljeno s ciljem spodbujanja, razvijanja in izboljšanja varovanja ptic in njihovih habitatov, pa tudi varstva celotne biotske pestrosti in narave v Republiki Hrvaški. Društvo združuje in koordinira delo ornitologov, zoologov in ljubiteljev ptic in narave pri raziskovanju in varovanju avtohtonih vrst divjih živali, prvenstveno ptic, njihovih habitatov, kakor tudi celotne narave Republike Hrvaške in njene biotske pestrosti. Svoje cilje in naloge uresničuje z delovanjem na znanstvenem, strokovnem, izobraževalnem in založniškem področju.
Ena od glavnih dejavnosti društva je opazovanje ptic in njihovo znanstveno raziskovanje skozi projekte inventarizacije (kartiranja) ali spremljanja stanja (monitoringa) njihovih populacij. Rezultate raziskovanj objavljajo v domačih in tujih znanstvenih časopisih ali v obliki posebnih poročil.
Društvo izdaja svoj časopis „Trogolodytes“, ki vsebuje znanstvena in strokovna dela, ter tudi vrsto promocijskih in izobraževalnih brošur, ki nastajajo kot rezultat izpeljanih projektov.
Svoje delovanje društvo temelji na izvajanju projektov, financiranih iz domačih in evropskih skladov, donacij in fundacij ter skozi sodelovanje z zavarovanimi območji. Društvo deluje na območju Republike Hrvaške, a sodeluje tudi v izvajanju mednarodnih projektov, pomembnih za zaščito ptic in narave.

Kontakti:
Gundulićeva ulica 19a, 31 000 Osijek, Hrvaška
+385 95 523 09 44
tibor.kopacki.rit@gmail.com
http://ptice.hr/

Javni zavod za upravljanje varovanih naravnih virov na območju Vukovarsko-sremske županije je bil ustanovljena z odločbo županijske skupščine v skladu z odredbo člana 76. odstavka 1. i 4. Zakona o varstvu narave (NN 70/05).

Javni zavod je začel delovati 1. marca 2008. Opravlja dejavnosti varovanja, vzdrževanja in promoviranja varovanih naravnih virov na območju Vukovarsko-sremske županije s ciljem zaščite in ohranjanja avtohtone narave, zagotavljanja nemotenega poteka naravnih procesov in trajnostnega izkoriščanja naravnih virov, ter nadzor nad uveljavljanjem pogojev in ukrepov varovanja narave na zavarovanih območjih, ki jih upravlja JZ.

Javni zavod svojo dejavnost opravlja skozi naslednje aktivnosti:
 • zaščita in ohranjanje naravnih virov
 • sodelovanje in komunikacija z lokalno skupnostjo
 • izobraževanje in interpretacija
 • obiskovanje in promocija

Javni zavod izvaja tudi aktivnosti pri pripravi in uresničevanju projektov, monitoringu vrst, reševanju in oskrbi poškodovanih strogo zavarovanih vrst.

Kontakti:
Trg Vinkovačkih jeseni 1, Vinkovci, Hrvaška
032/308-840
http://www.vusz.hr/info/javna-ustanova-za-upravljanje-zasticenim-prirodnim-vrijednostima

Javni zavod Narodni park "Una" d.o.o. iz Bihaća opravlja dela varovanja, vzdrževanja in promoviranja narodnega parka z namenom zaščite in ohranjanja izvirnosti narave, zagotavljanja nemotenega poteka naravnih procesov in trajnostnega izkoriščanja naravnih virov ter nadzoruje uveljavljanje pogojev in ukrepov varovanja narave.
Park se razteza na površini 19.800 ha, ki jo lahko obiskovalci raziskujejo peš, na kolesu, s plovbo po reki Uni z ladjo ali s kajakom. Narodni park Una je raj za ljubitelje aktivnega turizma, narave in adrenalina ter športnega ribolova - muharjenja.
Največja znamenitost parka so kanjonska reka Una in njeni slapovi: Štrbacki buk, najspektakularnejši in najlepši slap v BiH, kjer voda pada z višine 24,5 m; ter 54 m visok Milančev buk v Martin Brodu, čez katerega se preliva okoli 63 m3 vode v sekundi.

Atrakcije parka:
 • Več kot 170 različnih vrst rastlin
 • Okoli trideset vrst rib
 • Človeška ribica v porečju reke Une

Kontakti:
Bosanska 17D, 77 000 Bihać, Bosna in Hercegovina
+387 37 221 528, +387 37 222 255
info@nationalpark-una.ba
http://nationalpark-una.ba/bs/

Centar za životnu sredinu (Center za okolje) je organizacija, ki se od ustanovitve leta 1999 posveča okolijskim vprašanjem. Cilj organizacije je ozaveščati in s svojimi dejavnostmi prispevati k ohranjanju okolja.
Danes je Centar za životnu sredinu prepoznan kot organizacija, ki si prizadeva na razumen in aktiven način vplivati na relevantne javne politike, krepiti zavest javnosti o vprašanjih varovanja okolja ter uresničiti konstruktivno sodelovanje z drugimi društvi, omrežji, institucijami in mednarodnimi organizacijami.

Kontakti:
Miše Stupara 5, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina
+387 51 433 140
info@czzs.org
http://www.czzs.org

Republiški zavod za varstvo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine je republiška upravna organizacija v sklopu Ministrstva za izobraževanje in kulturo Republike Srbske. Dejavnosti zavoda so organizirane v tri notranje sestavne enote: Oddelek za kulturno in zgodovinsko dediščino, Oddelek za naravno dediščino in Oddelek za skupne zadeve.
Oddelek za naravno dediščino se ukvarja z varstvom in ohranjanjem narave ter z biotsko, geološko in krajinsko pestrostjo kot z delom okolja. To področje je opredeljeno z Zakonom o varstvu narave, po katerem zavod opravlja profesionalne dejavnosti varovanja narave in naravnih virov. Dela s področja varovanja narave opravlja Ministrstvo za prostorsko urejanje, gradbeništvo in ekologijo, a dela iz pristojnosti enot lokalne samouprave opravljajo njihovi organi.
Strokovne dejavnosti varovanja narave in naravnih virov, ki jih izvaja Inštitut, so: zbiranje in obdelava podatkov o naravi in naravnih virih, spremljanje stanja in ocena ohranjenosti narave in stopnje ogroženosti, izdelava študij zaščite, priprava predlogov za predhodno zaščito območij, vodenje registrov varovanih naravnih virov posameznih elementov geološke, biološke in krajinske pestrosti, zagotavljanje pogojev za dela na varovanih naravnih virih in opravljanje strokovnega nadzora nad predlaganimi ukrepi, nudenje strokovne pomoči upravljalcem varovanih naravnih virov in drugih subjektov varovanja narave, določanje pogojev in ukrepov varovanja narave in naravnih virov in izvrševanje prostorskih in urbanističnih načrtov, projektne dokumentacije, osnov, programov in strategij v vseh dejavnostih, ki vplivajo na naravo, priprava in izvajanje izobraževalnih in promocijskih dejavnosti varovanja narave, sodelovanje pri izvrševanju ratificiranih mednarodnih sporazumov o varstvu narave ter razvoju osnov valorizacije naravne dediščine na območju enote lokalne samouprave.

Kontakti:
Vuka Karadžića 4/VI, 78 000 Banja Luka, Republika Srbska, Bosna in Hercegovina
+387 (0)51 247 419
sekretarijat@heritage.gov.rs
http://nasljedje.org/

Društvo za raziskovanje in varovanje biotske pestrosti je majhna organizacija, ki se ukvarja s preučevanjem in predstavljanjem biološke pestrosti, kot tudi z ocenjevanjem njene ogroženosti in s predlogi zaščitnih ukrepov skozi trajnostni razvoj.
  
Glavni cilji društva so znanstveno raziskati in javnosti poljudno predstaviti objektivno stanje narave ter preprečiti njeno uničevanje s predlaganjem ukrepov za varstvo narave in s spodbujanjem dejavnosti, ki imajo pozitivne učinke na ogrožene divje vrste in njihove habitate.
  
Dejavnosti:
 • Popisovanje vrst na vrednih območjih ali raziskave biologije vrst (večinoma terensko preučevanje ptic, rib, malih sesalcev, žuželk)
 • Akcije praktične zaščite vrst in habitatov (nameščanje umetnih gnezd za ptice, akcije urejanja in čiščenja, pogozdovanje, dohranjevanje divjih živali, reševanje in rehabilitacija divjih živali in podobno.)
 • Priprava pobud, mnenj, prijav in drugih pravnih dejavnosti s ciljem zaščite območji in vrst
 • Organiziranje predavanj, delavnic, izletov, razstav, objava publikacij in drugih medijskih vsebin ter izvrševanje aktivnosti na temo narave

Kontakti:
Brace Potkonjaka br 16, 78 000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina
+387 66 783 051
www.dizb.org

Pokret gorana Sremska Mitrovica je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje kot združenje državljanov ter je podružnica organizacije Pokret gorana Srbije, ustanovljene leta 1960.

Nekateri od osnovnih nalog Pokreta gorana so gojenje sadik dreves, grmovja in hortikulturnega materiala (drevesnica) ter tudi pogozdovanje, izobraževanje in varovanje okolja (varovanje narave), a v primeru Pokreta gorana Sremska Mitrovica tudi upravljanje zavarovanega območja. Prioritete Pokreta gorana Sremska Mitrovica so upravljanje zavarovanega območja in izobraževanje. Do leta 2010 (ko je prenehala delovati) je bilo v drevesnici vzgojeno okoli 1.500.000 sadik, ki so jih brezplačno delili prebivalcem Mitrovice in Srema, šolam ter vsem drugim, ki so izkazali potrebo po njih.

Pokret gorana Sremska Mitrovica občasno organizira akcije pogozdovanja in druge dejavnosti urejanja in sanacije okolja. Formalnega članstva ni, temveč so to vsi tisti, ki se odzovejo na dan akcije ali se nam pridružijo na kateri koli drugi organizirani dejavnosti, kot so izobraževalne delavnice za učence in seminarji za učitelje v šolah in na terenu.

Kontakti:
Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica, Srbija
+381 22 614300
http://www.zasavica.org.rs
zasavica@zasavica.org.rs

Pokrajinski zavod za zaščito narave je strokovna ustanova, ki na ozemlju avtonomne pokrajine Vojvodine opravlja dejavnosti varovanja narave in naravnih virov.
Ustanovljen je bil leta 1966, a je 1992 postal del Zavoda za varstvo narave Srbije, kot oddelek v Novem Sadu. Od leta 2010 je znova prerasel v Pokrajinski zavod za varstvo narave ter nadaljeval več kot petdeset letno kontinuiteto varstva narave v AP Vojvodina.

Dejavnosti zavoda:
 • spremljanje stanja in ocena ohranjenosti narave ter stopnje njene ogroženosti
 • izdelava študij zaščite in predlogov zakonov, ki se nanašajo na varstvo narave
 • zaščita biotske, geološke in krajinske pestrosti
 • strokovni nadzor na zavarovanih območjih
 • ugotavljanje pogojev in ukrepov varovanja narave v prostorskem urejanju in drugi dokumentaciji
 • sodelovanje z odločevalci, lokalno samoupravo in nevladnimi organizacijami
 • organiziranje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih in promocijskih aktivnosti varstva narave s prirejanjem razstav, seminarjev, predavanj itn.
 • vzdrževanje baze podatkov na področju varstva narave
 • opravljanje drugih del, določenih z odredbami Zakona o varstvu narave

Osnovni cilji varovanja narave:
 • povečanje zavarovanih območij (zaščitena območja, habitati) do 15 % ozemlja AP Vojvodine
 • ustanovitev nacionalne ekološke mreže
 • vzpostavitev mreže območji Natura 2000
 • ohranjanje in izboljšanje populacij strogo varovanih vrst
 • izboljšanje stanja biološke, geološke in krajinske pestrosti
 • izobraževanje in promoviranje varstva narave
 • krepitev čezmejnega sodelovanja

Institut ima 44 zaposlenih, ki delajo v dveh sektorjih - sektorju za varstvo narave in sektorju za pravne in finančne zadeve.

Kontakti:
Radnička 20a, Novi Sad, Srbija
+381 21 4896301
novi.sad@pzzp.rs
http://www.pzzp.rs/rs/sr/

Javno podjetje (JP) „Vojvodinašume“ je bilo ustanovljeno leta 2002 kot društvo za gospodarjenje z gozdovi. Na ozemlju pokrajine Vojvodine upravlja z okoli 130.000 hektarov gozdov in gozdnih zemljišč. Podjetje integrira administrativne in upravne funkcije ter funkcije povezane s komercialno proizvodnjo v gozdarstvu, lovstvu in drugih sektorjih. Zaposluje okoli 1400 ljudi, a od leta 2008 ima FSC-certifikat. JP „Vojvodinasume“ upravlja 17 zavarovanih območij (med drugim 5 posebnih naravnih rezervatov) in uporablja vire 19 zavarovanih območjih na več kot 86.000 ha gozdov in gozdnih zemljišč.

Dejavnosti podjetja:
 • Zaščita in upravljanje z zavarovanimi naravnimi viri, vzdrževanje in obnova gozdov, vzgoja in proizvodnja semen in sadik gozdnih dreves ter pogozdovanje
 • Optimalno izkoriščanje gozdov, proizvodnja gozdnih proizvodov in drugih proizvodov gozdnih površin, uporaba gozdov v rekreacijske namene, proizvodnja lesa in drugi načini izkoriščanja gozdov.
 • Turizem in gostinstvo.
 • Raziskovanje, razvoj, svetovanje, upravljanje in založniška dejavnost.
 • Projektiranje gradbenih objektov, opravljanje del prostorskega urejanja in geodetskih del za posebne namene.
 • Oblikovanje projektov in programov ter priprava podlag za upravljanje z gozdovi.
 • Opravljanje strokovnih del v gozdovih zasebnih lastnikov.
 • Mednarodna trgovina.
 • Izboljšanje in uporaba splošne funkcije gozdov.

Kontakti:Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Srbija
+38121431144
www.vojvodinasume.rs

Pokrajinski sekretariat za urbanizem in varstvo okolja pokriva prostorno načrtovanje in različna področja varovanja okolja na ravni Avtonomne pokrajine Vojvodine. Odgovoren je za spremljanje kakovosti okolja in informacijski sistem, inšpekcijski nadzor, pomemben za izvajanje predpisov in preprečevanje nenadzorovanega onesnaževanja okolja, zaščito naravnih virov in biotske pestrosti, vključno z upravljanjem ribiškega fonda, integrirano preprečevanje in nadzor onesnaževanja in gospodarjenje z odpadki, odobritev ocene vpliva obratov in del na okolje itn. Tajništvo se ukvarja tudi z dejavnostmi, povezanimi s prostorskim načrtovanjem na nivoju pokrajine. Kakovostno sodelovanje s številnimi partnerji je uresničeno z izvedbo vrste nacionalnih in mednarodnih projektov, kot tudi s sodelovanjem z vsemi institucijami in organizacijami, ki se ukvarjajo z določenimi vprašanji varovanja okolja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Kontakti:
16 Mihajlo Pupin Blvd, 21 000 Novi Sad, Srbija
+ 381 21 487 4719
http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
ekourb@vojvodina.gov.rs

Turistična organizacija občine Ruma je neprofitna državna javna služba, ki se ukvarja z razvojem in promocijo turistične vrednosti in potenciala občine Ruma in sremske regije. Organizacija je zelo aktivna pri svoji promociji zgodovinske, naravne in kulturne dediščine skozi odgovorno gospodarstvo in prioritetiziranje. Od leta 2011, ko je bilo območje Trskovače zavarovano, je organizacija aktivna tudi na področju ohranjanja narave in upravljanju z zavarovanimi območji, saj je lokalna uprava upravljanje s tem območjem prenesla na Turistično organizacijo občine Ruma.

Naslov:
Glavna 172, Ruma, Srbija
Telefonska številka: +381 22 470 655
ruma.too@gmail.com
www.rumatourism.com

Preberi več

image

Projekti

Ugotovite kaj počnemo

Preberi več
image

Zemljevid zavarovanih vrst

Odkrijte lepoto ki vas obdaja

Preberi več
image

Video galerija

Odkrijte našo lepoto

Preberi več

ODKRIJTE ČAROBNO NARAVO KI JE OKOLI VAS

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu