POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE PRAŠNIK

Kategorija zaštite: posebni rezervat šumske vegetacije
Godina proglašenja: 1965.

Položaj

Prašnik je smješten pokraj sela Novi Varoš, 8 km jugoistočno od Okučana.

Istorijat

Smatra se jedinim izvornim ostatkom poznatih slavonskih šuma hrasta lužnjaka koje su se pružale u dolinama između Save i Drave. Na inicijativu šumarske struke 1929. godine ova prašuma površine oko 50 ha izuzeta je iz upravljanja s ciljem obrazovanja i istraživanja. 1965. godine proglašena je posebnim (tada specijalnim) rezervatom. Javna ustanova Natura Slavonica upravlja ovim područjem od samog osnivanja 2004. godine. Prašnik je bio minski sumnjivo područje poslije Domovinskog rata te je razminiran 2015. godine. Nakon razminiranja u prašumi su počela intenzivna istraživanja koja je provodio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te istraživanja šišmiša kroz projekt Javne ustanove Savski šišmiši koji su financirale fondacije EuroNatur, Aage V. Jensen Charity Foundation i Michael Otto Stiftung.

Turizam

Danas Prašnik posjećuju uglavnom najavljene grupe stručnjaka iz područja šumarstva i biologije. U planu je izgradnja centra za posjetioce opremljenog multimedijskim sadržajima u neposrednoj blizini prašume.

Prirodne vrijednosti

Prašnik je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Subas. Carpino betuli-Quercetum roboris „typicum“ Rauš 1973), Natura stanište 9160 Subatlantske i srednjoevropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli. U Prašniku su zastupljene 3 starosne grupe hrastova: grupa starosti 60-70 godina, grupa starosti 150 godina, grupa starosti 210-290 godina. U ovu najstariju dobnu skupinu ulazi više od 1000 hrastova na površini od 50 ha. U rezervatu su zabranjene sve radnje uklanjanja stabala (mrtvih ili živih) i bilo kakvo uređivanje šume. U sklopu projekta Savski šišmiši, tijekom 2016. godine provedeno je inicijalno istraživanje šišmiša. U dva terenska izlaska zabilježeno je čak 8 vrsta šišmiša, od toga dvije Natura vrste koje su i u Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske (Antolović i sur. 2006): širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus) i velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii). Projekt i istraživanje financirale su zaklade EuroNatur, Aage V. Jensen Charity Foundation i Michael Otto Stiftung, a projekt je provodila Javna ustanova Natura Slavonica.

Znamenitosti

Najveći hrast u Prašniku niknuo je oko 1675. godine. Viši je od 40 metara, prsnog promjera dva i pol metra, a 2019. godine bio je nominiran za Hrvatsko stablo godine.

Nepoznato o poznatome

Prašnik je jedini izvorni ostatak hrastovih slavonskih šuma o kojima je pisao Josip Kozarac u svojoj pripovijetci „Slavonska šuma“. Kozarac je određeno vrijeme radio kao šumar u okolini Okučana. Evo i citata iz spomenute pripovijetke: „Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi s onim divnim stabarjem, spravnim, čistim i visokim, kao da je saliveno, taj je ne može nikada zaboraviti. Tu se dižu velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim brazdama, koje teku duž cijelog 20 metara visokog debla sa snažnom širokom krošnjom, kojano ga je okrunila, kao stasitog junaka kučma. Ponosito se oni redaju jedan do drugoga, kao negda kršni vojnici krajiški, a iz cijele im prikaze čitaš, da su orijaši snagom, da prkose buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom carstvu i plemenu.“

Područje je otvoreno za posjetioce

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

  • Adresa: Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
  • Broj telefona: +385 35 409 043 ili +385 35 409 042
  • Internet stranica: www.natura-slavonica.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu