ZNAČAJNI KRAJOLIK SUNJSKO POLJE

Kategorija zaštite: značajni krajolik
Godina proglašenja: 2013.

Položaj

Značajni krajolik Sunjsko polje, ukupne površine od 20.270,25 ha, nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji s desne strane rijeke Save, na području grada Siska te općina Sunja, Hrvatska Dubica i Jasenovac, a obuhvaća područje uz rijeku Sunju i njezine pritoke.

Zajedno s područjem parka prirode Lonjsko polje, Sunjsko polje čini ekološku cjelinu te je kao takvo dio područja ekološke mreže Natura 2000 – područje očuvanja značajno za ptice “Donja Posavina”.

Istorijat

Sunjsko polje proglašeno je značajnim krajolikom 02.10.2013. godine, s ciljem očuvanja prirodnih vrijednosti koje ono posjeduje i koje su se održavale vijekovima kroz suživot čovjeka sa prirodom, odnosno korištenjem Sunjskog polja za poljoprivredu, stočarstvo te šumarstvo što je i dovelo do stvaranja uslova za razvoj brojnih ekosistema i naknadni dolazak brojnih vrsta flore i faune.

Turizam

Na području Odranskog polja potiče se razvoj eko-etno-gastro turizma, biciklizma te ornitološkog turizma (promatranje ptica).

Prirodne vrijednosti

Na području Sunjskog polja izmjenjuju se poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i poljskog jasena – 50%, a vlažne i mezofilne livade, nitrofilni travnjaci i pašnjaci čine ostalih 50% površine. Stoka uzgajana na tradicionalan način održava travnjačku vegetaciju i sprečava zarastanje pašnjaka. Također, uzgoj stoke uslovljava i košnju ovih livada radi osiguravanja zimske prehrane stoke u štalama.

Na ovaj način održavaju se livade koje su ujedno i važno stanište strogo zaštićenih i/ili ugroženih vrsta ptica – kosca (Crex crex) i eje livadarke (Cyrcus pygargus). Poplavne šume ovog područja važno su stanište orla kliktaša (Aquila pomarina), štekavca (Haliaeetus albicilla), crne rode (Ciconia nigra), crvenoglavog djetlića (Dendrocopos medius) i bjelovrate muharice (Ficedula albicolis).

Sunjsko polje se nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000 kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa – HR2000420 Sunjsko polje te kao područje očuvanja značajno za ptice – HR1000004 Donja Posavina.

Znamenitosti

Sunjsko polje sa svim svojim dosadašnjim sadržajima područje je od međunarodnog značaja te zahtijeva posebnu brigu i pažnju u daljnjem upravljanju ovim prostorom. Naročite vrijednosti krajolika ovog područja uslovljava dinamična izmjena prostranih pašnjaka sa stokom, šuma i sela s očuvanom tradicionalnom arhitekturom drvenih posavskih kuća. Pored toga, područje je bogato živim etnografskim nasljeđem - folklornom tradicijom i narodnim pjesmama, nošnjama i različitim festivalima. Pašnjačke površine izuzetno su važne za održanje ekstenzivnog stočarstva koje predstavlja važnu tradicionalnu privrednu djelatnost lokalnog stanovništva. Lokalna udruga uzgajivača posavskog konja brine o očuvanju ugrožene autohtone pasmine ovoga kraja.

Nepoznato o poznatome

Unutar područja Sunjskog polja nalazi se mali lokalitet Dražiblato (20,63 ha) zaštićen 1960-ih kao Poseban ornitološki rezervat.

Područje je otvoreno za posjetitelje:

  • Radno vrijeme: bez vremenskog ograničenja, dostupno cijele godine.
  • Najava dolaska: za razgledavanje područja nije potrebna prethodna najava.
    Napomena: Projektom Natura SMŽ (u fazi provedbe do rujna 2020) radi se na Akcijskom planu upravljanja posjetiteljima te izradi posjetiteljske infrastrukture - vidikovca za promatranje ptica. Nakon dovršetka projekta bit će moguće, uz prethodnu najavu, obavljati promatranje ptica uz stručnog vodiča.
  • Dodatne važne informacije: na ulazima u šumske predjele značajnog krajolika Sunjsko polje, kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. nalaze se rampe koje mogu biti zaključane katancem.

Ovim područjem upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

Adresa: Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača
  • Broj telefona: +385 44 679122
  • Internet stranica: www.zastita-prirode-smz.hr

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu