Čudežni Gozd Žutica

Download
image

ČUDEŽNI GOZD ŽUTICA

Brošura “Čudežni gozd Žutica” opisuje življenje v rastlinskem in živalskem kraljestvu čudežnega in osupljivega gozda Žutica. Objavili so jo z namenom ozaveščanja o pomembnosti zaščite poplavnega območja gozda Žutica kot območja bogate biotske raznovrstnosti, izboljšanja in dviga ravni izobrazbe ter zavesti javnosti o vrednosti tega območja.

Gozd Žutica se na več kot 4600 ha razteza na poplavnem območju Lonjskega polja. Uvršča se med nižinske poplavne gozdove. Od Zagreba je oddaljen približno 30 kilometrov. Nahaja se na območju mesta Ivanić-Grada in občine Križ. To je eden od največjih poplavnih nižinskih gozdov na Hrvaškem in prva naravna retencija Save dolvodno od Zagreba. Nastanek, obstoj in razvoj vseh poplavnih nižinskih gozdov, med katere se uvršča gozd Žutica, je tesno povezan z vodo. Zadnje čase poplave povzročajo veliko škode naseljem na poplavnih območjih velikih rek. Poplave v gozdu Žutica imajo nasproten učinek - poplave prinašajo življenje. Poplavne vode reke Save vračajo življenje v stare rokavce in mrtvice, ki jih je reka Lonja skozi tisočletja, medtem ko je spreminjala svoj tok, puščala za sabo. Velike poplave vsako leto neverjetno preobrazijo gozd Žutico.

Za Žutico je poleg nepreglednih poplavnih področij značilen gozd orjaških dobov. V njihovi senci raste grm barvilna košeničica, po katerem je gozd verjetno dobil ime. Na obrobju gozda se nahaja eden od najbolj dinamičnih in žal najbolj ogroženih habitatov. Gre za poplavne pašnike gozda Žutica. Za poplavno območje gozda Žutica so značilni rokavci, kanali, mrtvice, jezerca, ki predstavljajo primeren habitat za raznolik živalski svet.

Gozd Žutica je edinstven tudi po tem, da je že 40 let naftno polje, na katerem je več kot 200 vrtin. Kljub temu je v gozdu preživel bogat rastlinski in živalski svet, značilen za poplavne gozdove severne Hrvaške. V gozdu Žutica najdemo veliko število različnih habitatov. Zanimivo je omeniti, da so v gozdu Žutica odkrili četrtino vseh na Hrvaškem živečih vrst dvoživk in plazilcev. Zaradi izjemnega bogastva rastlinskega in živalskega sveta je del evropskega omrežja posebnih varstvenih območij – Natura 2000. Tam so zabeležili 309 vrst nočnih metuljev, 9 vrst dvoživk in 6 vrst plazilcev. Predstavlja pomemben habitat velikega panonskega pupka in njegovih hibridov, nižinskega urha, močvirske sklednice, bobra in vidre.

Gozd Žutica si upravičeno lasti ime 'čudežni'. Navkljub hitrim in pogostim spremembam življenjskih pogojev, povezanih s podnebnimi spremembami, ter stalnih poplav, mu je uspelo ohraniti bogastvo življenja, ki ga uvršča v omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Ohraniti želijo štiri pomembne habitatne tipe: naravne evtrofne vode z vegetacijo subatlantskega in srednjeevropskega hrastovega in hrastovo-gabrovega gozda, aluvialne gozdove in poplavne mešane gozdovi.

Žutica je zapeljiva v vsej svoji lepoti, rastoči iz nežnosti in krutosti men rojstva in smrti , ki jih ne določajo zgolj letni časi, temveč tudi pogostost poplav. Več o čudežnem gozdu Žutica lahko preberete na povezavi ali pa si oglejte video. Vsekakor ga obiščite in uživajte v njegovi lepoti. Gozd je čudežen v vsakem letnem času.

©SavaParks Network 2020.        Disclaimer        E-mail: info@savaparks.eu